Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Det finns ingen given väg till hållbar utveckling. Det är själva resan som är målet”- En kvalitativ litteraturstudie av ett sponsrat och ett icke sponsrat läromedel inom hållbar utveckling. (*Björneloo 2008:49). Citatet syftar till att läromedel är en de

By Anna Brovik and Malin Törneland

Abstract

Bakgrund: 1991 togs den dåvarande statliga läromedelsgranskningen bort för att den fria marknaden även skulle släppas in i skolan. Därmed kunde vem som helst oavsett kompetens skriva ett läromedel utan att det granskades varken innehållsmässigt eller didaktiskt. 009 gav Svenskt Näringsliv ut ett läromedel för hållbar utveckling som de kallar Miljö – så funkar det som har skapat stor debatt i Sverige. Vi fann det därför intressant att jämföra detta sponsrade läromedel med ett icke sponsrat läromedel inom hållbar utveckling. Det läromedel som inte är sponsrat kallas Miljösmartserien. Syfte: Att granska ett sponsrat och ett icke sponsrat läromedel, för att jämföra dess kvalitet utifrån ett innehållsmässigt och didaktiskt perspektiv. Våra frågeställningar i uppsatsen är; • Vilken miljödidaktisk undervisningstradition bygger läromedlen på? • Har de två olika läromedlen som vi granskar samma kvalitet inom innehållsmässiga samt didaktiska perspektiv? Metod: För att kunna jämföra dessa två läromedel har vi utarbetat en djupgranskningsmodell med frågor som berör det innehållsmässiga och didaktiska perspektivet. Dessa frågor användes vid djupgranskning av respektive läromedel. Efter djupgranskningen jämfördes resultaten. Resultat: Resultaten av vår djupgranskning visade att läromedlen skiljer sig åt både innehållsmässigt och didaktiskt. Vår närgranskning visade att ett av läromedlen gör aktiva val för eleven medan det andra läromedlet låter eleven själv ta ställning utifrån olika för- och nackdelar som presenteras till varje alternativ inom hållbar utveckling. Relevans för läraryrket: Läromedel har många gånger en central del i undervisningen. Det är därför viktigt att läraren väljer läromedel med omsorg för att tillgodose de mål som finns i styrdokumenten. Detta är en ytterst komplex uppgift och det krävs därför att läraren har rätt redskap och bred ämneskunskap för att kunna avgöra vilka läromedel som tillgodoser styrdokumentens riktlinjer

Topics: Läromedel, hållbar utveckling, sponsrade läromedel
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/24211

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.