Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kemiundervisning i vision II – bara en vision eller realitet?

By Peter Ringh

Abstract

Bakgrund: Intresset i kemi har sjunkit de senaste åren. Likaså förståelsen. Forskare runtom i världen är väl medvetna om problematiken. Större delen av kemiundervisningen idag går ut på att introducera eleverna i naturvetenskap, syftet är främst att utbilda nya naturvetare. Naturvetenskap framhålls som kall och rationell, fri från värderingar. Detta perspektiv omnämns i litteratur som undervisning i vision I. Kemin eleverna som lär sig har de således mycket liten glädje av utanför skolans fyra väggar och kemiämnet kan lätt få stämpeln meningslös. Det finns alternativ till vision I. I det alternativa perspektivet, vision II, utgår undervisningen från elevernas vardag. Undervisning i vision II syftar dels till att allmänbilda men även att problematisera naturvetenskapens användande i samhället, då den alltid influeras av ekonomi, politik och etiska perspektiv. Undervisning enligt Vision II ligger i linje med läroplanen, som bl.a. säger att skolan ska fostra framtida, ansvarstagande medborgare. Den aktuella skolans uttalade kunskapssyn vittnar om intentioner som är i linje med läroplanen och därmed också naturvetenskaplig undervisning enligt vision II. Syfte, forskningsfråga & frågeställning: Syfte var att se om aktuell skola som utger sig för att ha en kunskapssyn i linje med läroplanen, har anammat den i kemiundervisningen och arbetar enligt vision II? Syftet försökte besvaras utifrån följande frågeställning: Är innehållet i kemiundervisningen baserad bara på fakta eller utgår den från elevernas behov och deras vardag? Metod & material: Undersökningen bygger på intervjuer av fyra elever samt en lärare. Intervjuerna har kompletterats med observationer vid tre lektionstillfällen. Resultaten har sedan ställts mot aktuell litteratur på området. Resultat: Undervisningen utgår inte från elevens vardag och är till största del baserad på fakta. Slutsatsen utifrån intervjuer och observationer är att skolans kemiundervisning visar få tecken på att arbeta enligt vision II. Läraren har dock goda ambitioner och eleverna verkar trivas på utbildningen. Betydelse för läraryrket: Uppmärksammandet av problematiken i kemiundervisningen kan inte nog lyftas fram. För att nå en förändring krävs målmedvetet lärararbete och självrannsakan. Denna uppsats kan bidra till att medvetandegöra blivande och verksamma lärare om den problematik man dagligen bemöter, vilka t.ex. kan vara memoriserande av fakta utan djupinlärning

Topics: kemiundervisning, undervisningsmetod, vision I, vi
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/24197

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.