Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Med stilen som utgångspunkt Ett stilistiskt perspektiv på ett avsnitt ur den svenska översättningen av Gertrude Steins The Autobiography of Alice B. Toklas

By Joel Nordqvist

Abstract

I denna uppsats analyseras ett avsnitt ur Thomas Warburtons svenska översättning av Gertrude Steins The Autobiography of Alice B. Toklas (1933). Analysen bygger på en jämförelse mellan källtext och måltext, där skillnader på språklig detaljnivå diskuteras med avseende på möjliga orsaker och effekter. Diskussionen utgår ifrån en systematisk analys av hur stilistiska effekter i källtexten uppstår som ett resultat av genomgående drag på olika språkliga nivåer. Syftet är bland annat att se vad som händer med sådana språkliga aspekter som inte hör till de mest uppenbara och typiska översättningssvårigheterna och som kanske därför inte får så mycket uppmärksamhet i översättningsprocessen. Verktygen och metoderna för analysen är i huvudsak hämtade från den lingvistiska stilanalysen och dess tillämpning inom översättningsvetenskapen, samt till viss del anpassade efter den bok som utgör mitt analysobjekt. The Autobiography of Alice B. Toklas är en bok som bär de flesta av författarens typiska kännetecken. Den är därmed, ur översättningssynpunkt, både svår och enkel: enkel som ett resultat av den okomplicerade syntaxen och bristen på lexikal variation, svår för att det enkla språket används på ett avancerat sätt, där de stilistiska effekterna bygger på samspel och kontraster mellan form och innehåll. Analysen är indelad i tre delar och tar förutom syntaxen och ordvalen även upp sådana språkliga aspekter som har att göra med berättarperspektivet: hur tempusanvändning och modalitetsmarkörer språkligt definierar hur berättaren förhåller sig till läsaren och till det som berättas och hur detta förhållande påverkas av skillnader mellan källtext och måltext

Topics: Översättning, skönlitterär översättning, Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas, lingvistisk stilanalys
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23889

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.