Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

E-learning - Guidelines for adapting educational material

By Danesh Etemadi Zanganeh and John Wising

Abstract

E-learning är idag ett område på framfart. Fler och fler organisationer väljer att utbilda sina anställda med hjälp av elektronisk media. Genom E-learning sparar organisationer pengar och tid i utbildandet av sin personal. En vanlig missuppfattning är att man genom att överföra ett utbildningsmaterial till elektronisk media har skapat ett användbart Elearningsverktyg men i verkligheten är det betydligt mer invecklat än så. Den här kvalitativa studien syftar till att ta fram riktlinjer för anpassning av utbildningsmaterial till E-learning. För att ta fram sådana riktlinjer undersöks forskningsfrågan vilka är de centrala faktorerna vid anpassning av utbildningsmaterial till E-learning? För att hitta centrala faktorer utvecklades en prototyp baserad på relevanta pedagogiska- och designaspekter. Prototypen utvecklades som en del av en fallstudie i Sjöfartens Arbetsmiljömanual vilket är det utbildningsmaterial som ligger till grund för studien. Prototypen innehöll fyra olika designkoncept som genom observationer och intervjuer med fem användare utvärderades i sina delar samt som helhet. Resultatet visade på att vissa pedagogiska angreppssätt kan förstärkas med hjälp av vad som benämns som Elearningens fyra kraftigaste verktyg; Spel och simulationer, social mjukvara och samarbete, skräddarsydda instruktioner och direkt feedback. Bland annat visade det sig att spel och simulationer kan användas för att förstärka ett kognitivistiskt angreppssätt. Studien visade även på att en av de största fördelarna med att anpassa utbildningsmaterial till E-learning är möjligheten för den lärande att själv få välja hur dennas studier ska bedrivas. De faktorer som visade sig vara centrala vid anpassningen av ett utbildningsmaterial till E-learning var val av pedagogiskt angreppssätt i förhållande till typen av information i utbildningsmaterialet och användandet av E-learningens möjligheter till simulation och spel, social mjukvara och samarbete samt direkt feedback. Utifrån dessa faktorer presenteras ett antal riktlinjer för att guida anpassning av ett utbildningsmaterial till E-learning. Dessa riktlinjer förespråkar bl.a. ett innehålls- och pedagogikfokuserat angreppssätt

Topics: E-learning, Utbildningsmaterial, Anpassning och Pedagogik
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23455

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.