Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Att sakna fotfäste - En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelser av att leva ett liv under jorden

By Anastasiya Kutsikava

Abstract

Det är en kvalitativ studie om unga utländska kvinnor i åldern mellan 19 och 25 år som har fått avvisningsbeslut och lever gömda i Sverige idag. Syftet med studien är att få större kunskap om och hur det är att tvingas leva ett liv under jorden för en ung kvinna och vilka konsekvenser det medför. Det finns ett fåtal tidigare studier om gömda människors upplevelser av sin tillvaro, samt hur de hanterar detta. Syftet är att belysa hur unga gömda kvinnornas livssituation påverkas utifrån de villkor de tvingas leva under. Detta har jag gjort genom att besvara följande frågeställningar: - Hur upplever de unga gömda kvinnor som lever under jorden sin livssituation? - Vilka strategier utvecklar de för att kunna hantera situationen som gömd? - Hur påverkas de unga gömda kvinnor av de villkor de tvingas att leva under? - Vilka konsekvenser medför deras liv som gömd för deras identitetsupplevelse? Insamlande av data har skett genom fyra semistrukturerade livsvärldsintervjuer med fyra unga gömda kvinnor . Jag har tolkat empirin med hjälp av kristeori med inriktning på flyktingkris och PTSD, samt med hjälp av utvecklingspsykologi och teori om KASAM. Resultaten är att de intervjuade unga gömda kvinnorna inte längre upplever sig som desamma än vad de var innan ankomsten till Sverige. Det är tydligt att en större del av de unga gömda kvinnorna uppvisar svårigheter att hantera sin situation och att de villkor som de tvingas att leva under påverkar dem psykiskt. Hopplöshet och ständig rädsla är det som i stort sett präglar de unga gömda kvinnornas utsatta situation

Topics: gömda flyktingar, kris, identitet, livssituation
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23070

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.