Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Patienters upplevelser av det preoperativa omhändertagandet inför anestesi - en forskningsplan

By Johan Åkesson Kristian Prytz

Abstract

Att sövas inför en operation innebär att lämna över kontrollen av sina livsfunktioner och är en situation många patienter känner oro inför. För att kunna utveckla anestesisjuksköterskans preoperativa omhändertagande är kunskap om patienters upplevelser av omhändertagandet nödvändigt. Dessa upplevelser kommer att studeras med utgångspunkt i en teoretisk begreppsmodell om personcentrerad vård. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av det preoperativa omhändertagandet inför anestesi. Metod: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer kommer att genomföras med ett tiotal personer som i slutenvården genomgått en operation i generell anestesi. Intervjuerna kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys. För att testa metod och forskningsplan genomfördes en pilotstudie där två forskningspersoner som nyligen genomgått en operation i generell anestesi intervjuades. Intervjuerna analyserades med vald metod. Resultat: I analysen av forskningspersonernas berättelse om sina upplevelser av det preoperativa omhändertagandet inför anestesi framkom fyra kategorier: att vara förberedd, att kunna släppa kontrollen, tidigare erfarenheter skapar trygghet och en känsla av att vara omhändertagen. Diskussion: Utifrån resultatet av pilotstudien skulle en fullskalig studie kunna ge djupare kunskap om patienters upplevelser av det preoperativa omhändertagandet inför anestesi. Genom att ytterligare öka kunskapen om patienters upplevelser ges möjlighet att organisera vården och anestesisjuksköterskans arbete på ett sätt där patienten är i fokus och kraven på ökad patientdelaktighet upprätthålls

Topics: preoperative care, patients’ experiences, nurse anaesthetist, person-centred nursing
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/22894

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.