Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

“Don´t do the sick more harm” - Preventive work with cross-infections

By Emily Ihrfelt and Josefin Johansson

Abstract

Vårdrelaterade infektioner tillhör de vanligaste vårdskadorna och drabbar ca 10 procent av alla inneliggande patienter. Det bidrar till ökade kostnader och onödigt lidande för patienterna. Många dör till följd av den vårdrelaterade infektionen de drabbats av. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka faktorer som har betydelse i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Arbetet baseras på 10 vetenskapliga artiklar och en D-uppsats. Artikelsökningen genomfördes i två databaser och två utvalda tidskrifter, samt med hjälp av referenslistor och sökning på författarnamn. Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas genom handhygien, städning/renlighet, isolering, nutrition, infektions- och utbildningsprogram samt kontroll/övervakning. Ur resultatet framkom att det finns ett flertal interventioner i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner. Handhygien är dock den mest effektiva åtgärden. Flera studier rapporterar att antalet vårdrelaterade infektioner har minskat tack vare bättre följsamhet till handhygien och basala hygienrutiner. Det är all hälso- och sjukvårdspersonals skyldighet att arbeta för att minimera riskerna för vårdrelaterade infektioner. Vidare är det en fråga om patientsäkerhet, vi vill inte utsätta patienter för onödigt lidande under vårdtiden. Sjuksköterskan har ett egenansvar i det infektionsförebyggande arbetet, och kan tillsammans med övrig vårdpersonal arbeta utifrån enkla insatser. Detta för att inte göra den sjuke sjukare under vårdtiden

Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/21992

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.