Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Projekt Företagsidén, En fallstudie i kärnämnesintegrering

By Göran Andersson and Roland Cider

Abstract

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur elever upplevt ett nytt arbetssätt och hur lärare menar att dom lyckats med förändringsarbetet. Frågeställningarna vi har är: Innebär kärnämnesintegreringen att eleverna har fått ett större intresse för skolarbetet? Upplever lärarna att syftet med kärnämnesintegrering har uppnåtts eller är på väg att uppnås? Vad anser lärare och elever att man kan göra för att ytterligare utveckla skolarbetet? Dessa frågor har vi studerat genom en kvalitativ fallstudie inspirerad av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi har genomfört djupintervjuer med tre lärare och fem elever om deras upplevelser kring skolan, Företagsidén och förändringarna. Resultatet var att det fanns en positiv inställning till den grundläggande strukturen, att första året med Företagsidén varit relativt framgångsrikt men att ett bristande samarbete och försiktigt förhållningssätt till Företagsidén har gjort att den inte framstått som särskilt tydlig för eleverna. Det framkom att lärarna hade stora visioner och visade tydliga tecken på samarbetsvilja. Dock saknades kraft att driva arbetet framåt. Erfarenheter från detta projekt pekar mot att det är viktigt att man som lärare är öppen för dialoger och samarbeten. I linje med detta framstår det som positivt om lärare inte håller för hårt i sin expertkunskap oc

Topics: skolutveckling
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/21619

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.