Location of Repository

”Matte är livskunskap”

By Mikaela Johansson and Katrin Josefsson

Abstract

Titel: ”Matte är livskunskap” – En enkätstudie om attityder till matematik, gjord bland lärare i förskolan som ingår i ett matematikprojekt Författare: Katrin Josefsson och Mikaela Johansson Termin och år: VT-08 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Ingrid Johansson Examinator: Staffan Stukát Rapportnummer: VT08-2611-206 Nyckelord: Attityder, förskolan, lärare, matematik Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka vilka attityder lärarna som deltog i ett matematikprojekt i en kommun gav uttryck för när det gällde hur de arbetade med matematik med barn i förskolan. Följande frågeställningar var avsedda att precisera syftet: • I vilka sammanhang uttryckte lärarna att de lyfte fram matematiken i verksamheten med barnen • På vilka sätt ansåg lärarna att de lyfte fram matematiken tillsammans med barnen • Vilka faktorer menade lärarna hade betydelse för hur de presenterade matematik i sin verksamhet. Metod Utifrån vårt syfte och vår valda undersökningsgrupp, valde vi att använda oss av en datainsamlingsmetod som vi menar gav oss möjligheter att arbeta utifrån både en kvantitativ och en kvalitativ ansats, i form av enkäter. I den empiriska undersökningen deltog lärare som medverkade i ett matematikprojekt i en västsvensk kommun. Resultat Vi har kommit fram till att flertalet lärare, som ingick i ett matematikutvecklarprojekt i den granskade kommunen, hade förändrat sina attityder till matematik under projektets gång och bar idag på en positiv bild av matematik. Resultatet visade att alla lärarna i olika grad arbetade integrerat med matematik i leken, vardagsrutiner och omsorgssituationer. Däremot framkom en variation i tillvägagångssättet i hur lärarna lyfte fram och utmanade barn i deras grundläggande matematikinlärning. Vidare visade resultaten att det fanns olika faktorer såsom läroplanen, media och forskning som påverkade hur lärarna presenterade matematik i förskolan, här framträdde en variation i vad lärarna blev influerade av och i vilken utsträckning. Flertalet av lärarna använde dokumentation tillsammans med barnen och i arbetslaget, medan hälften av lärarna planerade och utvärderade matematikarbetet, detta skedde på olika sätt och i olika syften. Didaktiska konsekvenser Lärarna har en viktig roll i att skapa positiva matematikmiljöer i förskolan, så att barn ges förutsättningar att möta grundläggande matematik på ett lustfyllt sätt i meningsfulla sammanhang. Detta i sin tur förutsätter att lärarna själva bär på positiva attityder till matematik eftersom det återverkar på barns uppfattning av vad matematik kan innebära och vad det kan användas till

Topics: lärare, matematik, Attityder, förskolan
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2008
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19791

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.