Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

En kvalitativ studie om anhörigkontakten på LSS-boenden ur ett professionellt perspektiv

By Lars Bernhardsson and Erik Zetterqvist

Abstract

Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur kontakten med anhöriga till brukare vid LSS- boenden ser ut ur de professionellas perspektiv. Genom att fokusera på de professionellas perspektiv, vill vi ta reda på de handlingsstrategier och utgångspunkter för dessa som utmynnar i kommunikation. - Hur ser kontakten med anhöriga ut vad gäller kontinuitet, form och innehåll? - Vad finns det för riktlinjer vad gäller kontakt och kommunikation med anhöriga? - Hur integrerar personalen riktlinjer, arbetsgruppens synsätt och individuell syn i kontakten med anhöriga? - Vad har personalen att säga om förväntningarna från andra professionella och brukarnas anhöriga? - Hur ser personalen på gränsdragningen mellan personligt och privat i kontakten med anhöriga? - Vilka svårigheter upplever personalen när det gäller att planera arbetet med brukarna i samförstånd med anhöriga? Studien har genomförts i form av kvalitativa forskningsintervjuer, med en intervjuguide som fokuserar på centrala teman inom ämnet. I resultatet framgår att samtliga intervjupersoner på olika vis uttrycker att det finns en problematik som utgår från att de upplever att de anhörigas förväntningar inte stämmer överens med den egna synen på den professionella arbetsrollen, vilket försvårar kommunikationen. Resultatet har analyserats utifrån symbolisk interaktionism och rollteori. I analysen har dessa olika förväntningar diskuterats utifrån de olika positioner, roller och sociala identiteter som de professionella och de anhöriga till brukarna befinner sig i

Topics: Kommunikation, förväntningar, LSS-boende, roller
Year: 2008
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/17729

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.