Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Human Resource Business Partner - teori och verklighet

By Caroline Josefsson and Susanne Thor

Abstract

Synen på personalyrket har utvecklats under hundratalet år och HRM som fick sitt genombrott under 1980-talet är en av de senare epokerna. HRM innebar att personalarbetet fick en annan roll i den övergripande företagsstyrningen. Det betonades att personalarbetet skulle utgå ifrån företagets strategi samtidigt som företagets affärsidé även skulle omvandlas till en motsvarande personalidé. Fokus förflyttades från att HR-ansvariga inom linjeverksamheten utförde administrativa arbetsuppgifter till att istället ha en mer heltäckande förståelse av verksamheten med dess kunder, aktieägare, chefer och medarbetare. Hailey argumenterar att beskrivningarna av HRM fallerar att spegla den komplexitet och det djup som HR-rollerna innefattar. Det finns även röster som hävdar att HR-avdelningen huvudsakligen kritiserats för bristande koppling till företagets dagliga och långsiktiga behov snarare än för sina roller och sitt ansvar. Detta indikerar en problematik att fastställa vad HRfunktionen ska, bör och kan arbeta med, vilket gör ämnet intressant att undersöka. En roll som återkommer i olika sammanhang och blivit populär bland HR-specialister är Human Resource Business Partner (HRBP). Vårt syfte med denna uppsats är att klargöra hur den teoretiska HRBP-rollen förhåller sig till hur rollen ser ut i verkligheten. Detta tror vi kan gynna HRBP då det skapar en förståelse för vad rollen innefattar. Samtidigt främjar förståelsen samarbetet med bland annat linjechefer, vilket även underlättar deras arbete. Med vår problemanalys som bakgrund blir vår frågeställning följande: Vad innefattar rollen Human Resource Business Partner? I syfte att undersöka frågeställningen ovan väljer vi att utgå ifrån fyra teoretiska utgångspunkter, Ulrich, Armstrong, Lawler III & Mohrman, samt Storey. Teoretikerna betonar vikten av samarbetet mellan företagets linjechefer och den business partner-roll respektive teoretiker identifierat. Vidare poängterar de det strategiskt inriktade arbetet som business partnern utför, vilket syftar till att uppnå företagets affärsmål. Denna diskussion utvecklar vi i vår teoretiska analys och till följd av denna väljer vi att vidareutveckla vår initiala problemställning till: Vilken roll har Human Resource Business Partner i samarbetet med linjechefer för att uppnå företagets affärsmål? För att undersöka problematiken kring HRBP-rollen har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med linjechefer samt HRBP. Vår undersökning har lett fram till att vi identifierat ytterligare aspekter inom HRBP-rollen utöver de som teoretikerna beskrivit. Vi har även kommit fram till att befattningsbeskrivningen fallerar att inkludera samtliga aspekter av rollen. Vidare har HRBP en koppling till affärsmålen eftersom arbetet de utför bidrar till uppfyllandet av organisationens mål gällande flexibilitet, produktivitet samt social legitimitet. Det förekommer således skillnad mellan teori och verklighet för HRBP

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4701

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.