Location of Repository

NÄR MAN SLÄPAR SIN VÄSKA En kvalitativ studie om socionomers erfarenhet och uppfattning om skilsmässors effekter för barn

By Torbjörn Johannesson

Abstract

Bakgrund I Sverige bor 72 % av barnen med sina båda biologiska föräldrar. I min hemkommun bor 78% av barnen med sina båda biologiska föräldrar. I mitt arbete som föräldrarådgivare träffar jag dock påfallande ofta föräldrar som är frånskilda. Det visade sig att en majoritet av de föräldrar Föräldrarådgivningen träffar är frånskilda. Men, hur ser det ut inom andra socionomers arbetsområden? Jag började också undra över denna omvändning av statistiken. Medför skilsmässor problem för barnen och så fall vilka och vad är orsaken? Jag bestämde mig för att undersöka detta genom en kvalitativ studie av socionomers erfarenhet och uppfattning. Syfte Mitt syfte med denna studie är att undersöka socionomers erfarenheter och uppfattningar om skilsmässors effekter för barn utifrån den verklighet de möter i sitt dagliga psykosociala arbete. Metod Undersökningen är en kvalitativ studie med tolv intervjuer med erfarna socionomer inom skola, barn – och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Studien omfattar fyra intervjuer inom varje yrkesområde. Socionomerna har berättat om sina erfarenheter och upplevelser om effekterna av skilsmässor för barn. Intervjuerna har analyserats utifrån tidigare forskning om skilsmässor och barn men också utifrån grundläggande teorier om barns utveckling, systemteori och kristeori. Resultat Socionomernas uppfattning är att skilsmässor ger olika symptom hos barnen. De menar att olika utagerande beteenden och psykosomatiska besvär beror på att barnen inte fått den hjälp de behöver vid skilsmässan. Socionomerna är ense om att många barn försummas i samband med skilsmässor och att den krishjälp som vuxna får inte alltid kommer också barnen till del. Det svåraste för barn är om föräldrarna fortsätter med sina konflikter efter skilsmässan. Barnen hamnar då i omöjliga lojalitetskonflikter. De menar att många barn är väldigt ensamma i skilsmässor och att det visar sig genom olika symptom. Föräldrar verkar dock söka hjälp för att barnen visar symptom. Man söker hjälpen vid olika faser av skilsmässan, i det akuta skedet vid själva separationen men också senare när barnen blivit äldre och på nytt ifrågasätter de lösningar föräldrarna kommit fram till i samband med skilsmässan. Socionomerna menar att stödet till barnen i första hand skall ske indirekt via föräldrarna. De anser att föräldrarna måste ta sitt ansvar och att de hjälpinsatser som behövs därför skall riktas till dem. De tycker dock att barnen också skall få professionellt stöd för att få en neutral plats där deras känslor och uppfattningar tas tillvara

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4638

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.