Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

LIVE AS DAY BY DAY - quality of life, coping and treatment with stent in esophagus cancer.

By Parivash Ghaffari and Jessica Ryhlander

Abstract

Att drabbas av esofaguscancer medför stora svårigheter för patient och närstående. Dysfagi innebär ofta att inte kunna äta och dricka. Överlevnaden är kort och stentbehandling anses vara en bra metod. Syftet var att beskriva vilken livskvalitet patienter med esofaguscancer upplever, sjuksköterskans stödjande funktion samt bemästrande hos patient och närstående. Litteraturstudien baseras på tio veteskapliga artiklar och en avhandling som behandlar livskvalitet, stentbehandling, bemästrande och sjuksköterskans stödjande funktion. Patienter som behandlats palliativt med stent upplevde en signifikant förbättring av livskvaliteten. Vårdpersonal hade möjligheter att påverka vården i positiv riktning. Positiva bemästrandestrategier rapporterade ett ökat välbefinnande. Familjens betydelse för patientens välbefinnande återkommer i flera artiklar. Stentbehandling är en revolutionerande behandling. Vi ser ett behov av bättre modeller för att ta hand om patienten. Vi tycker också att det är oerhört viktigt att få med familjen och hela vårdkedjan för att utveckla vården för cancerpatienter

Topics: Esophaguscancer, quality of life, coping, stent, caring
Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4524

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.