Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

ANNAT SOCIALT NEDBRYTANDE BETEENDE –LVU; beskrivningar av sociala problem utifrån kön

By Ulrika Falk, Erik Kuoksu and Lottie Norén

Abstract

Uppsatsen behandlar hur sociala problem konstrueras och förstås vid behandlingen av LVU-ärenden (LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), med fokus på ärenden som grundas på en ungdoms ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt §3. Den syftar också till att klarlägga hur socialsekreterares föreställningar om och beskrivningar av kön, könsskillnader, beteende, sexualitet, utsatthet, normer och normbrott ser ut. Uppsatsens teoretiska grunder är socialkonstruktionistisk teori, samt teorier om (socialt) kön. Den har en kvalitativ och hermeneutisk inriktning. Vårt huvudsakliga empiriska material har insamlats genom intervjuer med socialsekreterare i Västra Götalands län. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en tematiskt upplagd, standardiserad öppen intervjuguide. Materialet presenteras, främst i form av citat från intervjuerna, i uppsatsens tematiskt upplagda resultatdel, samt analyseras och diskuteras sedan. I uppsatsen ingår också en översikt av gällande lagar och rättskällor, samt en historisk översikt. De teman vi behandlar i vår analys och diskussion är dels vad som anses vara ”annat socialt nedbrytande beteende”, avvikelser från samhällets grundläggande normer och vilka beteenden och annat som inger särskild oro, dels hur de socialsekreterare vi har intervjuat resonerar kring kön, beteende, sexualitet och lagens eventuella begränsningar. Vi tycker oss se, att de socialsekreterare vi har intervjuat i stort har en samstämmig syn på vilka beteenden som utgör grund för omhändertagande enligt LVU, samt att de förmedlar ett visst problematiserande av samhällsnormer, ungdomars sexualitet och skillnader i hur pojkar och flickor behandlas och beskrivs. Studien pekar mot att värderingar i viss mån styr beskrivningar av riskbeteende och utsatthet på ett könsbundet sätt och att det finns vissa skillnader i bedömningar av pojkars och flickors beteende

Topics: Lagen om vård av unga (LVU), kön, normer, sociala konstruktioner
Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4458

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.