Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Jag vill ha presenter men jag vill också komma närmare Gud” - En studie om konfirmanders tal om kristen tro och kristen identitet.

By Kristina Vad Jensen and Lena-Carin Sköldeberg

Abstract

Abstract Examinationsnivå: Integrerad C-uppsats Titel: ”Jag vill ha presenter men jag vill också komma närmare Gud” - En studie om konfirmanders tal om kristen tro och kristen identitet. Författare: Lena-Carin Sköldeberg och Kristina Vad Jensen Termin och år: HT 2006 Institution: Religionsvetenskapliga institutionen och institutionen för pedagogik och didaktik Handledare: Henrik Bogdan och Kerstin von Brömssen Rapportnummer: Nyckelord: Ungdomar, konfirmation, kristen, tro, identitet. Sammanfattning: Vårt syfte med denna studie är att frilägga och analysera ungdomars tal om kristen tro och ungdomars kristna identitetskonstruktioner. Studien kommer att fokusera på ungdomar vilka befinner sig i en kristen kontext så som konfirmationsundervisning. För att besvara syftet med denna studie ligger följande frågor till grund: Vilka faktorer är det enligt ungdomarna som bidragit till att de valt att konfirmera sig samt hur talar ungdomar, vilka befinner sig i en kristen kontext, om sin syn på kristen tro och kristen identitet? Hur talar ungdomarna om kristen tro och kristen identitet i allmänhet liksom på det personliga planet. Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer gjorda med tio ungdomar som valt att gå på konfirmationsundervisning i en frikyrka. Studien utgår vidare från en teoretisk ram kring begreppet identitet. Genom att intervjua konfirmander kring kristen tro och kristen identitet kan det konstateras att dagens forskning kring identitetsbegreppet samt människans ökade valmöjligheter i det svenska samhället, vilket bland annat är en följd av samhällets globalisering och internationalisering, speglas i konfirmandernas intervjusvar. Framträdande svar i resultatet är att konfirmandens religiösa bakgrund spelat roll för valet av att gå på konfirmationsundervisning, det finns inget allmängiltigt svar på hur en kristen bör vara samt att det personliga ställningstagandet är av stor betydelse i valet av att positionera sig som kristen. Studiens betydelse för läraryrket består i att identitetsbegreppet är ett komplext begrepp vilket bland annat nämns i läroplaner men dock ej diskuteras eller problematiseras. Detta får begreppet att framstå som statiskt och oproblematiskt vilket det ej är. Att som lärare vara insatt i identitetsbegreppets komplexitet samt hålla sig uppdaterad i samhällsdebatt och forskningsläge är av stor vikt. Att på detta vis hålla sig uppdaterad kan leda till en ökad förståelse för elevers situation samt att man som lärare kan fungera som ett stöd i elevernas identitetsarbete. Poängteras bör att ungdomar är den grupp i samhället där identitetsskapande är som störst

Topics: tro, identitet, Ungdomar, konfirmation, kristen
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2006
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4415

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.