Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”The outward sign of what’s going on inside” The perception of anorexia nervosa and how the nurse can help.

By Sara Benfares

Abstract

Litteraturstudiens syfte var att få en fördjupad förståelse för personer med anorexia nervosa och hur de upplevde sjukdomen, att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda dessa patienter och vad som varit betydelsefullt i omvårdnaden. I bakgrunden presenterades en introduktion till ämnet och tog bland annat upp vad det innebar att ha sjukdomen. Att leva med anorexia nervosa är en livsstil med ständigt kontrollbehov och en förvrängd kroppsuppfattning. I bakgrunden beskrevs även hur vården såg ut vid anorexia. Bland annat var det av betydelse att skapa förtroende för att bygga en terapeutisk relation. Den omvårdnadsteoretiska förankringen avsåg att bidra med en ökad förståelse för vad omvårdnad kan innebära och betydelsen av den mellanmänskliga relationen. Fredriksson menade att patienten behöver hjälp ifrån någon som är villig att lyssna och är tillräckligt engagerad. Begreppet lidande utifrån bland andra Eriksson förutsatte en förståelse för patienten och dennes upplevelse av en sjukdom. Det var av vikt att se patienten och vara lyhörd för människans symbolspråk, många kan ha svårt för att uttrycka sitt lidande. Tolv vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes i resultatet. En indelning av tre teman gjordes; Upplevelsen av anorexia nervosa, Hur sjuksköterskor uppfattar det att vårda patienter med anorexia nervosa samt Vad som är betydelsefullt i omvårdnaden, hur sjuksköterskan kan hjälpa. En dominerande uppfattning av patienter var kluvenhet och ständig inre konflikt. På ett sätt gav anorexia patienterna en form av kontroll men så småningom upplevdes den ta över all kontroll. Ibland var den en trygghet, ibland sågs den som skrämmande. Sjuksköterskor upplevde det utmanande att ta hand om dessa patienter. Sjuksköterskor berättade att de fick svårt att efterleva sina etiska koder beträffande omvårdnad eftersom de uppfattade patienterna som manipulativa och fick svårt att gå in i bemötandet med förtroende. Sjuksköterskan spelade stor roll för patientens tillfrisknande, det var betydande att skapa relationer till patienter där hänsyn togs till hela personen, inte bara sjukdomen. I diskussion togs det bland annat upp om bristen på omvårdnadsforskning och kunskap när det gäller anorexia nervosa. Utbildning, stöd och handledning för sjuksköterskor är något som behöver förbättras

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4390

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.