Location of Repository

Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt : förändrade relationer på arbetsplatserna

By Kerstin Isaksson and Katalin Bellaagh

Abstract

Employment contract and psychological contract : changing relations at workplaces This study examines permanent (n = 569) and temporary employees (n = 199) in three sectors in Sweden. These include education (n = 292), food industry (n = 259) and retail (n = 217). The main purpose was to study the relationship between employment contract and employees' well-being with a special focus on the role of the so called psychological contract (employees' description of mutual promises and commitments as part of the employment relationship). The study shows that permanents experience higher levels of work-load but also more autonomy, skill utilization and higher levels of volition than temporary employees. Highest level of workload is experienced by employees in education. Permanents reports higher levels of work-related irritation, and have both more sick leave and sick presence. With regard to the psychological contract, we find that permanents and those who are working in retail show the most substantial psychological contract, with other words they report on average the highest amount of obligations. As for fulfilment of the obligations, there are no general differences between sectors, but there is a tendency that temporary employees have higher values. Further analyses reveal that the relation between employment contract and general health is mediated by the psychological contract (low level of fulfilment of employer obligation). Finally, higher work-load among the permanent employees is an additional explanation of their poorer health. Keywords: employment contract, psychological contract, work-related ill-health, sick leave, sick presenceFöreliggande undersökning tittar på anställda med tillsvidare (n = 569) respektive tillfällig anställning (n = 199) i tre branscher i Sverige. De tre branscherna är utbildning (n = 292), livsmedelsindustrin (n = 259) och handeln (n = 217). Huvudsyftet var att undersöka sambandet mellan anställningskontrakt och anställdas välbefinnande med speciellt fokus på betydelsen av det psykologiska kontraktet (anställdas beskrivning av ömsesidiga löften och åtaganden som följer med anställningskontraktet). Studien visar att de tillsvidareanställda rapporterar högre arbetsbelastning men samtidigt högre autonomi, utvecklingsmöjligheter, mer frivillighet i valet av anställningsform än de tillfälligt anställda. Högst arbetsbelastning upplever man inom utbildningssektorn. Tillsvidareanställda visar även högre nivåer av arbetsrelaterad irritation och har både högre sjukfrånvaro och sjuknärvaro än sina tillfälligt anställda kollegor. När det gäller det psykologiska kontraktet finner vi att tillsvidare anställda, samt anställda inom handeln har det mest omfattande psykologiska kontrakt, det vill säga anger genomsnittligt att de fått fler löften/åtaganden. När det gäller att fullfölja åtaganden finns inga genomgående skillnader mellan branscherna, däremot ser vi en tendens att tillfälligt anställda har högre värden. Vidare analys visar att sambandet mellan anställningsform och generell hälsa modifieras när det psykologiska kontraktet introduceras och att en högre arbetsbelastning bland tillsvidareanställda kan vara ytterligare en förklaring till deras sämre hälsa

Publisher: Arbetslivsinstitutet
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4344
Journal:

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.