Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Arbetsskadeförsäkringen bedömningen i domstol av belastningsskador hos kontorister och sjuksköterskor

By M Sundström

Abstract

The report presents a careful examination of the way in which the workmen's compensation insurance scheme has been applied to female clerks and nurses in the case of work-related musculoskeletal disorders. The purpose of the investigation has been to analyze court practice in relation to the application of the workmens's compensation scheme. The scheme has been applied differently at different times and in different regions of Sweden. The investigation also shows that the National Insurance Agency has neglected the supervision of the compensation insurance scheme in order to ensure that the scheme is applied consistently all over the country. The study shows that the application of this scheme changed already in 1990, at least as regards female clerks suffering from work-related musculoskeletal disorders, before a stricter wording of the work injury concept was implemented in 1993. The reason for this change must be assumed to be related to the devastating economic situation of the Work Injury Fund. Another important point uncovered by the study is the absence of specified reasons for the granting or denial of compensation in the cases of work injuries tried in the administrative courts.Denna rapport ger en beskrivning av arbetsskadeförsäkringslagen (1976:380) och hur domstolarna tillämpat lagen på kvinnliga kontorister och sjuksköterskor med belastningsskador. Studien över tillämpningen gäller lagens lydelse före 1993. Resultatet visar att lagen tillämpats olika vid olika domstolar. Riksförsäkringsverket har således försummat sin skyldighet som tillsynsmyndighet att se till att lagen tillämpas enhetligt. Dessutom visas att tillämpningen av lagen skärptes redan 1990, åtminstone vad gäller bedömningen av belastningsskador hos kontorister och sjuksköterskor. Det var inte förrän 1993 som lagen fick en i samma riktning skärpt lydelse. Att tillämpningen stramades upp 1990 får antagligen tillskrivas den ekonomiska kris som drabbat arbetsskadeförsäkringen. En annan iakttagelse är att domstolsmaterialet är på det hela taget bristfälligt. Det är sällan det framkommer i domskälen på vilka konkreta grunder domslutet vilar

Publisher: Arbetslivsinstitutet
Year: 1997
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4158
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.