Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rörlig bild kontra katederundervisning: En kvantitativ jämförande studie av kunskapsinlärning och ämnesintresse

By Pierre Christer Börtin and Ronnie Johansson

Abstract

Syftet med denna undersökning var att jämföra effekterna av traditionell undervisning utan inslag av rörlig bild med traditionell undervisning med inslag av rörlig bild. Vi har undersökt två typer av effekter: kunskapsinlärning och intresse för ämnet. Vidare har båda effekterna undersökts i det korta och det långa tidsperspektivet. Experimentet utfördes på två fjärdeklasser under HT06. Båda klasserna utsattes för betingelser i form av undervisning. En grupp gavs traditionell undervisning utan rörlig bild och en grupp gavs traditionell undervisning och rörlig bild. Både före och efter undervisningen så mättes elevens faktakunskaper och intresse för ämnet. Effekterna jämfördes på tre olika sätt. Den första jämförelsen är gjord mot den "nollnivå" som eleverna hade innan de utsattes för betingelsen. För det andra har vi jämfört resultaten grupperna emellan. Slutligen jämförde vi resultaten i kort och långt tidsperspektiv. Vi fann att undervisning med film har positiva effekter när det gäller såväl kunskapsinlärningen som ämnesintresset. Detta resultat omfattar såväl det korta som långa tidsperspektivet. Vad gäller elevens ämnesintresse så var skillnaden markant mellan grupperna i det korta tidsperspektivet, där den grupp som givits undervisning som inkluderade rörligt var mer positiva än den andra gruppen

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/3942

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.