Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Miljöarbete inom två företag - En studie om överensstämmelsen mellan prat på strategisk nivå och handling på operativ nivå

By Per Myrbäck and Elin Lindén

Abstract

Bakgrund och problem: Sedan slutet av 1980-talet har miljö haft en central roll för företag, då medvetenheten kring negativa effekter i miljön orsakade av människan har utvecklats i samhället. För företag har det inneburit att nya begrepp och krav har introducerats. Företags miljöarbete kan beskrivas som en utveckling från ett utifrånperspektiv till ett inifrånperspektiv. Idag innebär miljöproblematiken att även den företagsstrategiska nivån omfattas, då miljö berör kärnan vad företag gör och tror på. Miljöfrågor har i ledningssammanhang på kort tid gått från att vara dolda till att bli öppet strategiska. Vad gäller miljöarbete inom företag finns det en problematik i att gå från teori till praktik, alltså en avsaknad i miljömässigt handlande trots ämnesmässiga fackkunskaper. Uppsatsens problem behandlar graden av överensstämmelsen mellan prat på strategisk nivån och handling på operativ nivå vad gäller miljöarbete inom företag. Syfte: Uppsatsen beskriver graden av överensstämmelse mellan prat på strategisk nivå och handling på operativ vad gäller miljöarbetet inom studerade företag. Vidare syftar uppsatsen till att förklara graden av överensstämmelse. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning. Primärdata utgörs av nio intervjuer vilka har gjorts med representanter från två svenska företag. Vidare har böcker, tidskriftartiklar samt sökning i databaser utgjort uppsatsens sekundärdata. Avgränsningar: De företag vilka uppsatsens undersökning baseras på arbetar med miljö som en integrerad del av deras balanserade styrkort. Val av respondenter har skett efter organisatorisk position inom respektive företag. Resultat och slutsatser: Studerade företag har en god överensstämmelse mellan prat på strategisk nivå och handling på operativ nivå. Vidare arbetar företagen med miljö som en integrerad del av verksamheten och därmed inte från ett utifrånperspektiv. Delaktighet, kommunikation samt samverkan ses som viktiga byggstenar i ett lyckat miljöarbete. Förslag till fortsatt forskning: Uppslag till fortsatt forskning är bland annat att studera företag, utifrån samma frågeställning, vilka inte arbetar med miljö som en integrerad del av det balanserade styrkortet. Vidare kan studier göras på vilken betydelse ett internt belöningssystem har som incitament för att utveckla företags miljöarbete, vilken roll en drivande aktör har i ett företags miljöarbete samt om företag har en önskan om absolut överensstämmelse mellan prat på strategisk nivå och handling på operativ nivå vad gäller miljöarbete

Topics: Business and economics
Year: 2006
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1478

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.