Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

KOMPETENSUTVECKLING OCH PRINCIPER FÖR DESIGN AV IT-STÖD EN FALLSTUDIE AV SPECIALISTERS KUNSKAPSSPRIDNING OCH LÄRANDE

By Mattias Andréasson and Niklas Gustafsson

Abstract

Anställdas kompetens är idag avgörande för organisationens konkurrenskraft och framgång. Magisteruppsatsen syftar till att studera hur specialister i ett kunskapsföretag inom applikationsutveckling kompetensutvecklas och blir bättre i sin yrkesroll. Vi vill även förstå och belysa vilka implikationer detta får vid design av IT-stöd för kompetensutveckling. Vår forskning har sin utgångspunkt i teorier vilka hävdar att lärande och kunskapsspridning är sociala processer som är djupt integrerat i den dagliga praktiken. För att finna svaret på forskningsfrågan valde vi en interpretativ fallstudie och insamlandet av empirin skedde med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Resultatet påvisar att den mest effektiva formen av kompetensutveckling är informell och social och sker i den dagliga praktiken. Vi fann tre huvudkategorier som utgör kärnan för informell kompetensutveckling: iterativ problemlösning, social interaktion och historieberättande. Dessa tre kategorier anser vi är centrala vid design av IT-stöd för kompetensutveckling

Year: 2001
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1276

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.