Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Nyttjandet av en Intranätportal – en användarstudie på SCA Hygiene Products

By Mikael Nilsson and Fredrik Forslund

Abstract

Informationshantering är i dagens organisationer av allt större vikt, detta för att bibehålla sin konkurrenskraft på en dynamisk och alltmer global marknad. Dessa ökade krav på hantering av information och kunskap har lett fram till ett ökat intresse för portalen, vilken kan ses som en nyckelteknologi för implementering av ett effektivt KM – system. Utvecklingen av portaler har gått från att vara enkla sökmotorer till att bli verktyg sedd ur ett vidare perspektiv för att stödja användaren i dess kunskapsarbete. Denna typ av portaler innehåller verktyg för exempelvis kommunikation och samverkan, inte enbart verktyg för hantering av information. Syftet med denna studie var att utreda hur användningen av dessa portaler ser ut, här ville vi undersöka hur slutanvändarna uppfattade funktionerna inom portalen. Studien genomfördes på SCA Hygiene Products. Under studien användes ett hermeneutiskt synsätt och insamlandet av data genomfördes företrädesvis med hjälp av kvalitativa metoder. Utifrån den empiriska studien visade resultatet att användningen inom vissa delar av portalen var mycket begränsad vilket enligt vår åsikt var beroende på ett flertal faktorer

Topics: Portaler, användning, informationsbeteende, kunskapshantering
Year: 2003
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1200

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.