Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Förstudieaspekter vid implementering av affärssystem

By Lars Mobacken and Sebastian Melin

Abstract

Att implementera ett affärssystem är ett komplext projekt som kan innebära stora förändringar i en organisation. Mycket forskning har tillägnats problematiken kring implementering av affärssystem, eftersom många företag misslyckas med att integrera affärssystem med den befintliga verksamheten. Trots detta faktum har våra efterforskningar inte funnit någon övergripande teori eller referensram som belyst problematiken kring planeringen inför implementering, det vill säga förstudien. För att belysa problemet har vi gjort en deskriptiv komparativ analys av IT-koncernen SYSteams syn på förstudie. Uppsatsen har utgångspunkt i det material som framkom under tio intervjuer. Teorin utgick ifrån de fyra olika delarna struktur, uppgift, teknologi och personer (aktörer) i Leavitts ”diamond model”. Vår slutsats är att den påverkansfaktor som delarna i Leavitts ”diamond model” har på en förstudie kan härledas till de fyra aspekterna konsultens kompetens, erfarenhet, resursfördelning och affärssystemets storlek

Topics: ERP, affärssystem, förstudie, implementering., Informatics
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1074

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.