Avaluació continuada i ensenyament de les competències d'autoregulació : una experiència d'innovació docent

Abstract

Podeu consultar la versió castellana a recurs relacionat.En aquest treball es presenta i discuteix un sistema d'avaluació que permet al professorat obtenir múltiples evidències de les habilitats i coneixements dels alumnes i optimitzar la tutorització, el seguiment i el suport a l'aprenentatg

Similar works

Full text

thumbnail-image

Consortium of Academic Libraries of Catalonia (CBUC)

Full text is not available
oai:www.mdx.cat:10503/8618Last time updated on 1/8/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.