research
oaioai:repositori.uji.es:10234/177667

Teaching English pronunciation with OERs: The case of Voki

Abstract

Al llarg dels anys, l’anglès s’ha situat com una vertadera llengua global a la nostra societat. Això ha donat pas a l’aplicació d’un nombre de mètodes i enfocaments pel que fa a l’àrea d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera o segona llengua, on tant la integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com dels Recursos Educatius Oberts (REO) és primordial. Tenint això en compte, aquest estudi té dos objectius. D’una banda, es pretén investigar fins a quin punt els estudiants universitaris matriculats a l’assignatura de Pronunciació i Comprensió de l’ Anglès Oral són capaços de millorar la pronunciació mitjançant l’eina en línia anomenada Voki. D’altra banda, es vol examinar si tenen una actitud positiva cap a la utilització de les TIC per a l’aprenentatge de la pronunciació. Els resultats mostren que les TIC, en aquest cas Voki, té un gran potencial per a estimular l’aprenentatge de la pronunciació anglesa.Along the years English has emerged as a truly global language in our society. This has resulted in a number of methods and approaches used in the field of teaching and learning English as a Foreign or Second Language (EFL/ESL), where both the integration of Information and Communication Technologies (ICTs) and the Open Educational Resources (OERs) are paramount. Bearing this in mind, the objective of the present paper is twofold. On the one hand, to investigate to what extent university students enrolled in the Pronunciation and Understanding of Spoken English module are able to improve their pronunciation through an online tool called Voki. On the other hand, to examine if they have a positive attitude towards the use of ICTs for the learning of pronunciation. Results showed that ICTs, particularly Voki, have the potential to stimulate the learning of English pronunciation

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositori Institucional de la Universitat Jaume I

Provided a free PDF
oaioai:repositori.uji.es:10234/177667Last time updated on 1/8/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.