oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=72405

Comparative Speech and Content Analysis of Radio Program Moderators

Abstract

Predmet diplomskega dela je primerjalna analiza govornega in vsebinskega nastopa dveh radijskih moderatorjev (Dejana Vedlina in Denisa Avdića), ki sta zaposlena na komercialnih radijskih postajah (Radiu City in Radiu 1). Radio 1 je najbolj poslušan komercialni radio v Sloveniji, v Mariboru pa je na vrhu poslušanosti radijskih postaj Radio City. Analiza obeh radijskih moderatorjev zajema retoriko, predvsem sredstva prepričevanja, in posamezne značilnosti nastopa, govora in jezika. Na podlagi posnetkov jutranjega programa obeh radijskih postaj je bila opravljena vsebinska in govorna analiza, ki je v ospredje postavila razlike in podobnosti med obema radijskima moderatorjema. Radijska moderatorja imata nekaj skupnih točk, in sicer uporabljata retorična sredstva prepričevanja, humor in določene diskurzne označevalce. Glavni razliki sta jezik, uporabljata namreč različni mestni govorici, in vključevanje neprimernih besed. Pri pripravi programa imata radijska moderatorja različne omejitve, med katerimi najbolj izstopata ciljna skupina poslušalcev in vrsta radijske postaje, pri kateri sta zaposlena. Rezultati analize so lahko uporabni kot vodilo radijskim moderatorjem in radijskim postajam pri pripravi programa, saj so poudarjeni elementi, ki so pomembni za učinkovitejšo komunikacijo med poslušalci in moderatorji.The subject of the graduation thesis is the comparative analysis of speech and content of the performances of two radio moderators (Dejan Vedlin and Denis Avdić), both are employed at commercial radio stations (Radio City and Radio 1). Radio 1 is the most listened commercial radio in Sloveniain Maribor, the radio with the most listeners is Radio City. The analysis of both radio moderators consists of rhetoric, predominantly the means of persuasion as well as individual performance, speech and language characteristics. A content and speech analysis was performed based on recordings of morning programmes of both radio stationsthe differences and similarities between both radio moderators were put in the foreground. The radio moderators have a few common points - they both use rhetoric means of persuasion, humour and certain discourse markers. The main differences are found in language, they use different urban speech and include inappropriate words. Both radio moderators have different restrictions in preparing their programmes, most notably the target audience and type of radio station they are employed at. The results of the analysis can be useful as guideline for radio moderators and radio stations when preparing the programme because they highlight elements important for more effective communication between listeners and moderators

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=72405Last time updated on 1/7/2019View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.