Article thumbnail

As relações de poder no «Debate entre um clérigo e um soldado do rei»

By José Antônio de C.R. De Souza

Abstract

En la història de la relació entre els poders espirituals i seculars, a finals del segle XIII, l’anònima Disputatio inter clericum et militem va ser una de les respostes a la butlla papal Clericis laicos (1296), escrita a la cort de Felip IV enmig d’una guerra entre França i Anglaterra. En aquesta butlla, Bonifaci VIII prohibia al clergat pagar qualsevol impost i concedir ajuda financera als poders seculars sense l’autorització de la Santa Seu, tot amb l’objectiu de rebutjar les pretensions del clergat i de difondre el pensament polític dels juristes i de la reialesa. Escrit en forma de diàleg, la Disputatio difereix tipològicament del patró comú d’altres textos polítics d’aquesta època. Entre les seves idees principals, ancorades en la Política d’Aristòtil i en el dret romà, tal com explica el soldat, portaveu de la part monàrquica, destaquem les següents: a) el clergat no està autoritzat a legislar en matèries relacionades amb l’esfera secular, ja que estan més enllà de les seves competències; b) els interessos comuns de tots els francesos, específicament la defensa del regne, estan per sobre dels interessos particulars de qualsevol ordre social; c) el clergat té el deure moral d’ajudar econòmicament en la defensa del regne; d) dins de les fronteres del regne/territori, el poder reial està per sobre de qualsevol altre poder i tots els homes i dones són els seus súbdits; el poder reial, per tant, deté i exerceix els poders judicial, legislatiu i administratiu.In the history of the relationship between spiritual and secular powers, at the end of the thirteenth century, the anonymous Disputatio inter clericum et militem was one of the replies to the papal bull Clericis laicos (1296), written at the court of Philip IV in the midst of a war between Francia and England, in which Boniface VIII forbade the clergy to pay any tax, or grant financial aid to secular powers, without the Holy See’s authorization, with the purpose of rejecting the pretensions of the clergy and spreading the political thinking of jurists and royals. Written in the form of a dialogue, the Disputatio is different from the typologically common pattern of other political texts of this time. Among its main ideas, anchored in Aristotle’s Politics and Roman Law, as explained by the soldier, a spokesman for the monarchist party, we highlight the following: a) The clergy is not allowed to legislate in matters related to the secular sphere, because they are beyond its competences; b) the common interests of all French, specifically the defense of the kingdom, is above the particular interests of any social ordo; c) the clergy has the moral duty to financially assist in the defense of the kingdom; d) within the borders of the kingdom/territory, the royal power is above any other power and all men and women are its subjects. It is the royal power that holds and exercises the judicative, legislative and administrative powers.En la historia de la relación entre los poderes espirituales y seculares, a finales del siglo XIII, la anónima Disputatio inter clericum et militem fue una de las respuestas a la bula papal Clericis laicos (1296), escrita en la corte de Felipe IV en medio de una guerra entre Francia e Inglaterra. En esta bula, Bonifacio VIII prohibía al clero pagar cualquier impuesto y conceder ayuda financiera a los poderes seculares sin la autorización de la Santa Sede, todo con el objetivo de rechazar las pretensiones del clero y de difundir el pensamiento político de los juristas y de la realeza. Escrito en forma de diálogo, la Disputatio difiere tipológicamente del patrón común de otros textos políticos de esta época. Entre sus ideas principales, ancladas en la Política de Aristóteles y en el derecho romano, tal como explica el soldado, portavoz de la parte monárquica, destacamos las siguientes: a) el clero no está autorizado a legislar en materias relacionadas con la esfera secular, ya que están más allá de sus competencias; b) los intereses comunes de todos los franceses, específicamente la defensa del reino, están por encima de los intereses particulares de cualquier orden social; c) el clero tiene el deber moral de ayudar económicamente en la defensa del reino; d) dentro de las fronteras del reino/territorio, el poder real está por encima de cualquier otro poder y todos los hombres y mujeres son sus súbditos; el poder real, por tanto, detenta y ejerce los poderes judicial, legislativo y administrativo.Na história das relações entre os poderes espiritual e temporal, ao término do século XIII, o anônimo Debate entre um clérigo e um soldado do rei foi uma das respostas à bula Clericis laicos (1296), na qual Bonifácio VIII proibia que a clerezia pagasse qualquer imposto ou concedesse auxílio financeiro aos potentados seculares, sem autorização da Santa Sé, em meio a uma guerra entre a Francia e a Inglaterra, escrito na corte de Felipe IV e, com os objetivos de rechaçar as pretensões do clero e divulgar o pensamento político dos juristas e da realeza. Sob a forma de um diálogo, o Debate foge tipologicamente do padrão comum de outros textos políticos da época. Dentre as principais ideias nele contidas, arrimadas na Política de Aristóteles e no Direito romano, explicitadas pelo soldado, porta-voz do partido monárquico, salientamos: a) o clero não pode legislar no tocante à assuntos relacionados com esfera secular, porque a mesma não está no âmbito de sua competência; b) o bem comum de todo o povo franco, especificamente, a defesa do reino, está acima dos interesses pessoais de um ordo social qualquer; c) o clero tem o dever moral de auxiliar financeiramente na defesa do reino; d) no interior das fronteiras do reino/território, o poder régio está acima de qualquer outro e todos são seus súditos e aí exerce os poderes judiciário, legislativo e administrativo

Topics: poder espiritual i secular; filosofia política; Bonifaci VIII; Felip IV; butlla papal Clericis laicos, spiritual and secular power; political philosophy; Boniface VIII; Philip IV; papal bull Clericis laicos, poder espiritual y secular; filosofía política; Bonifacio VIII; Felipe IV; bula papal Clericis laicos, poder espiritual e temporal; filosofia política; Bonifácio VIII; Felipe IV; bula Clericis laicos
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Year: 2018
OAI identifier: oai:raco.cat:article/342063
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.