Article thumbnail

Apartment building

By Jakub Mališ

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Vrábloch. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt bytového domu má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a celkem se skládá ze 6 bytových jednotek. Na prvním nadzem-ním podlaží se nachází 3 byty a na druhém nadzemním podlaží 3 byty. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek a částečně ze ztraceného bednění. Stro-py jsou montované z keramických tvarovek, na části železobetonové a střecha je řešena jako plochá s atikou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.This bachelor thesis deals with designing an apartment building in Vrable. It is an in-dividually standing object on a flat terrain. The object of the apartment building has two over-ground and one underground floor and consists of six dwelling units. On the first over-ground floor there are three flats and on the second over-ground floor there are also three flats. The building is designed of structural system of ceramic blocks and partly permanent formwork. The ceilings are from prefabricated ceramics system and partly rein-forced concrete and the roof is designed as a mono-pitched with roof truss. The work includes project documentation for the construction.

Topics: Nájemní bytový dům, bakalářská práce, projektová dokumentace, plochá střecha, no-vostavba, Apartment building, bachelor thesis, project documentation, flat roof, new building
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2018
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/84539
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11012/84... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.