Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українськихемігрантів

Abstract

Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Національний університет «Острозька академія», Острог, 2018. Дисертаційне дослідження присвячено проблемі реалізації життєвих сценаріїв українських емігрантів в акмеперіоді. Результати комплексного дослідження життєвого сценарію як соціально-психологічного феномена репрезентуються крізь призму психолого-акмеологічного дискурсу. Особливу увагу приділено вивченню чинників процесу відновлення та примноження акмеологічних ресурсів життєвих сценаріїв українських емігрантів. Життєвий сценарій емігранта в акмеперіоді розглянуто як систему конструктів, які забезпечують спрямованість індивіда на досягнення акме, а також деструкцій, що обмежують його акмереалізацію. Емпірично конструкти життєвого сценарію досліджують у контексті функцій та гіперфункцій психологічного імунітету відповідно до акмеологічної моделі реалізації життєвих сценаріїв українських емігрантів, що є проекцією прогностичної моделі акмеологічного потенціалу життєвого сценарію особистості та відображає архітектоніку його відновлення в умовах еміграції. Виявлено, що інтроектовані сценарні директиви є акмебарєрами українських емігрантів і створюють перешкоди у соціокультурній адаптації. Досліджено, сензитивність кризових періодів до оновлення життєвої програми. Еміграцію визначено однією з умов цього процесу. Провідним механізмом акмеологізації виділено наративізацію. Акмеологічні прояви українських письменників-емігрантів, зокрема лідерів літературних об’єднань другої та третьої хвиль еміграції, виявлено у другій фазі акмеперіоду та його потенційних межах. Реперезентовано принципи розроблення та особливості застосування акмеологічного тренінгу та Щоденника психологічної самодопомоги мігранту, спрямованих на відновлення акмеологічних компетентностей, навиків використання акмересурсів для досягнення акме-цілі, оптимізації ціннісно-смислових орієнтирів, розвиток саногенного мислення та самоцінності. Основним механізмом відновлення та примноження акмеологічного потенціалу життєвих сценарії українських емігрантів, а отже, продуктивної акмеологізації виділено наративізацію

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.