Административните санкции на основания от GDPR (продължение)

Abstract

GDPR се явява сериозно предизвикателство за организациите от частния и от публичния сектор. Законосъобразното му навременно, прецизно и цялостно прилагане се изразява в разнопосочни мерки от организационен, информационен, комуникационен, материално-технически, одитен и правен характер. Висок риск за организацията биха представлявали както несъобразяването с регламента, така и налагането на евентуални административнонаказателни мерки за нарушаването му

Similar works

Full text

thumbnail-image

New Bulgarian University Scholar Electronic Repository

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.