research

Comparison of Normative Requirements for Determination of the Minimum Ignition Energy of Combustible Dusts

Abstract

Citlivost hořlavých prachů k iniciaci elektrickou jiskrou je charakterizována hodnotou minimální iniciační energie (MIE). Hodnota MIE je důležitou požárně-technickou charakteristikou prachu, na základě které je možné navrhnout vhodná bezpečnostní opatření. V České republice jsou platné dvě normy zabývající se stanovením MIE prachů, a to ČSN IEC 1241-2-3 a ČSN EN 13821, které se vzájemně liší. K měření MIE mohou být použita různá zkušební zařízení splňující podmínky příslušné normy. Příspěvek je zaměřen na srovnání těchto postupů a na popis zařízení, které se v praxi pro stanovení MIE hořlavých prachů používají.The sensitivity of combustible dusts to be ignited by electrical spark is characterized by value of minimum ignition energy (MIE). The value of MIE is an important fi re-technical characteristic of dust according to which it is possible to optimise measures for explosion prevention. In the Czech Republic, there are two different valid standards dealing with MIE of dust determination, they are ČSN IEC 1241-2-3 and ČSN EN 13821. Various devices fulfi lling normative requirements can be used for measuring MIE. The paper is focused on comparison of processes of MIE determination and describing the devices which are used for determining MIE of combustible dust in practice

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace at VSB Technical University of Ostrava

Provided a free PDF
oai:dspace.vsb.cz:10084/131282Last time updated on 1/3/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more