Article thumbnail

Fra fortellerkultur til koding - En kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med sykepleiedokumentasjon i DIPS behandlingsplan

By Ingerd Irgens Hynnekleiv

Abstract

Tittel Fra fortellerkultur til koding. En kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med sykepleiedokumentasjon i DIPS behandlingsplan Formål Den overordnede hensikten er å studere sykepleieres erfaringer med en behandlingsplan der klassifikasjonssystemene North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) og Nursing Intervention Classification (NIC) er integrert. De konkrete formål er å (1) studere hvordan sykepleierne opplever det språklige uttrykket i disse systemene, (2) utforske erfarte fordeler og ulemper ved sykepleieklassifikasjonene og (3) identifisere hva som fremmer og hemmer mestring ved bruk av behandlingsplan. Bakgrunn I 2014 ble det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS innført ved Oslo Universitetssykehus (OUS). DIPS medførte behandlingsplan med NANDA og NIC integrert som hoveddokument i pasientens sykepleiedokumentasjon. Metode Studien er deskriptiv og har et kvalitativt og utforskende design. Det er utført en innholdsanalyse av data fremkommet etter dybdeintervju og fokusgruppeintervju med ni sykepleiere. Studien ble gjennomført ved Kreftklinikken, OUS. Resultater Studiedeltagerne opplevde ofte språket i NANDA og NIC som unaturlig. Enkelte klassifikasjonskoder ble oppfattet som uforståelige. Sykepleierne betraktet bedret oversikt, økt planmessighet og mindre behov for fortløpende notater som fordeler. Klassifikasjonene ga lite rom for nyanser, og informantene uttrykte behov for å supplere med muntlig rapport. Oppfølging fra superbrukere og tilgjengelige veiledende behandlingsplaner var mestringsfremmende faktorer. Utilstrekkelig opplæring og tidsmangel opplevde respondentene som hemmende for mestring. Konklusjon Det er hensiktsmessig å inndele sykepleiernes erfaringer av endringene i praktiske og prinsipielle kategorier. Den praktiske kategorien omfatter arbeidsflyten i den kliniske hverdag og opplevelsen av teknostress. Den prinsipielle kategorien omfatter en dreining av dokumentasjonen fra fortellende beskrivelser til en standardiserende og klassifiserende kommunikasjonsplattform. Studien er et bidrag til å forstå hvordan organisatoriske endringer fundamentalt kan forandre sykepleiens dokumentasjonsmåter, samtidig som endringene påvirker den enkelte sykepleiers arbeidshverdag

Topics: sykepleie, sykepleiedokumentasjon, sykepleieklassifikasjon, NANDA, NIC, sykepleieplan, DIPS behandlingsplan, sykepleieres erfaringer, sykepleieres opplevelser, DIPS, teknostress
Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
Year: 2017
OAI identifier: oai:oda.hioa.no:10642/5459
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10642/5... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles