Article thumbnail
Location of Repository

Sairaanhoitajien kokemuksia painehaavojen ehkäisykeinoista päiväkirurgisilla osastoilla

By Jasmin Rossi and Tiia Saari

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajien kokemuksia painehaavojen ehkäisykeinoista päiväkirurgisilla osastoilla. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Tavoitteena on hyödyntää saatuja tuloksia päiväkirurgisilla osastoilla. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 20 sairaanhoitajaa kahdelta päiväkirurgian osastolta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, joka toteutettiin neljänä ryhmähaastatteluna. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista, ja haastateltavat antoivat kirjallisen suostumuksen osallistumisesta. Haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen saatu materiaali litteroitiin kirjalliseksi tuotokseksi. Aineisto analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysia. Haastattelun alkuperäisilmaisut pelkistettiin, minkä jälkeen aineisto luokiteltiin viiteen alaluokkaan ja kahteen yläluokkaan. Sairaanhoitajien kokemuksia painehaavojen ehkäisykeinoista kuvasivat seuraavat alaluokat: potilaan aktiivinen ja passiivinen liikunta, asentohoidon toteuttaminen, apuvälineiden käyttö, potilaan ihon kunnon huomioiminen ja painehaavariskin huomioiminen. Näistä muodostuneet yläluokat olivat kokemukset potilaan hoitoon liittyvistä tekijöistä ja kokemukset potilaaseen liittyvistä riskitekijöistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että sairaanhoitajien kokemukset painehaavojen ehkäisykeinoista päiväkirurgisilla osastoilla ovat melko vähäisiä, koska painehaavan syntymisen riski on pieni lyhyistä toimenpiteistä johtuen. Sairaanhoitajilla on kuitenkin tietoa painehaavojen ehkäisykeinoista, ja he toteuttavat painehaavojen ehkäisyä siinä määrin kuin on tarpeellista. Työn tuloksia voidaan hyödyntää kehittäessä hoitotyötä päiväkirurgisilla osastoilla.The purpose of this bachelor thesis was to describe registered nurses’ experiences of how to prevent pressure ulcers in day surgery units. The bachelor thesis was done in collaboration with Metropolia University of Applied Sciences and The Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS). The aim is to exploit the gathered results in day surgery units. The bachelor thesis was carried out by using a qualitative research method. The data was collected by interviewing 20 registered nurses in all from two day surgery units using a theme interview in four separate group interviews. Participation was voluntary, and the interviewees signed a written consent before the interview. The interviews were recorded and after that transcribed to a written output. The data was analyzed by using an inductive content analysis. The original phrases were simplified and after that categorized into five subcategories and two main categories, which described registered nurses’ experiences of how to prevent pressure ulcers. The subcategories were: patient’s active and passive movement, posture care of the patient, usage of devices, observing patient’s skin condition and observing risk of the pressure ulcer. The two main categories were: experiences of factors related to the patient's care and experiences of risk factors related to the patient. The results lead to the conclusion that registered nurses’ experiences of how to prevent pressure ulcers in day surgery units are quite light, because the risk of the pressure ulcers is so small due to short operations. Nevertheless, registered nurses have knowledge of how to prevent pressure ulcers and they carry out the prevention of pressure ulcers as much as it is necessary. The results of this bachelor thesis can be taken advantage of developing nursing in day surgery units

Topics: painehaavojen ehkäisy, sairaanhoitajien kokemuksia, päiväkirurgia, teemahaastattelu, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/151713
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.