Article thumbnail
Location of Repository

Asiakkaan maantieliikenteen nykytilan selvitys ja tehostaminen VR Transpointille

By Joose Pääkkönen

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää VR Transpointin asiakkaan maantieliikenteen nykytila ja olisiko maantieliikenne mahdollisesti tehostettavissa tulevaisuutta silmällä pitäen. Selvityksessä käytiin läpi asiakkaan nykyisen maantieliikenteen kuormamäärät päivätasolla ja tutkittiin, olisiko kuormamääriä mahdollista vähentää käyttämällä tarjolla olevaa kalustoa tehokkaammin ja samalla kaluston kuormausastetta nostaen. Kuormausastetta nostamalla voidaan kuljetusten taloudellisuutta parantaa merkittävästi. Kvantitatiivisella tutkimuksella oli työssä pääpaino, mutta myös vertailevalla tutkimuksella oli työssä paikkansa. Työssä käytettiin tutkimuslähteenä toimeksiantajan tarjoamaa Excel-aineistoa, josta selviää asiakkaan kuormamäärät kokonaisuudessaan. Aineiston pohjalta haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: kuinka monta kuormaa on ollut päivittäin, mikä on ollut kuormien keskiarvomäärä päivätasolla ja mikä on ollut kuormien keskiarvopaino? Lisäksi pyrittiin löytämään minimikalustomäärä, jolla kuormat olisivat ajettavissa ja paljonko on maksettu minimiä per kuorma. Johdannon ja tutkimusmenetelmien läpikäymisen jälkeen työssä seuraa teoriaosuus, jonka tavoitteena on syventää lukijan tietämystä varsinaisen tutkimusosion taustalla vaikutta-vista asiakokonaisuuksista. Teoriaosuus lähtee rakentumaan aivan logistiikan perusteista ja se pitää sisällään maantiekuljetusten lainsäädäntöä, kuljetuskaluston tyypit, rajoitteet ja vaatimukset kuljetussuunnitteluprosessin tilauksesta alkaen ja taloudellisen kuljetustoiminnan pääperiaatteet. Tutkimuksen avulla onnistuttiin löytämään vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Kuormia koskevat olennaiset tiedot saatiin selville ja selvisi myös, että kuormamääriä on mahdollista vähentää käyttämällä erityyppistä kuljetuskalustoa. Muiden muassa tästä johtuen nykyinen kuljetuskalusto ei ole tutkimuksen kuljetusten kannalta kaikkein optimaalisin vaihtoehto. Tutkimuksen tulokset tarjosivat vankan pohjan mahdolliselle jatkotutkimukselle, jossa eri kalustotyyppejä vertailtaisiin vielä tarkemmin keskenään.The purpose of the thesis was to define the present state of road transport of a customer of VR Transpoint and whether road transport could potentially be enhanced with a view to the future. The research investigated into the number of loads of the customer's current road cargo on a day-to-day basis and examined whether it would be possible to reduce the number of loads by using the present equipment more efficiently, while increasing the loading rate of the fleet. By increasing the loading rate, the economic efficiency of the transport can be significantly improved. The focus in this thesis was on quantitative research, but comparative methods were also used. The Excel spreadsheet material provided by the commissioner was used as a source to make account of the customer's total number of loads. Based on the material the following questions were asked: how many loads have there been daily, what was the average number of loads on a daily basis and what was the average weight of the loads. In addition, the aim was to find the minimum amount of hauling equipment needed for carrying this total number of loads and how much minimum has been paid per load. Following the introduction and research methods, the theoretical part aims to deepen the reader's understanding of the underlying issues that affect the research. The theoretical part is based on the very basics of logistics, as well as including the legislation on road transport, transport vehicle types, constraints and requirements of transport vehicles, the transport planning process since the order and the main principles of economical transport. The research managed to find answers to the questions asked. Essential information on loads was found and it was also found that the loads can be reduced by using different types of hauling equipment. Among other things, therefore, the current hauling equipment is not the most optimal solution for the transport described in this research. The results of the research provided a solid basis for possible further research, where the different types of hauling equipment could be even more closely compared

Topics: logistiikka, maantiekuljetukset, kuljetuskalusto, kuljetussuunnittelu, kuormausaste, fi=Logistiikka|sv=Logistik|en=Logistics|, Logistiikan koulutus
Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/151537
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.