Article thumbnail
Location of Repository

Potilaan tarkkailu koronaariangiografiatutkimuksessa : Opas röntgenhoitajaopiskelijoille

By Hanna Hautamäki

Abstract

Koronaariangiografioita eli sydämen sepelvaltimoiden varjoainetutkimuksia tehtiin Suomessa vuonna 2010 lähes 24 000. Suurien komplikaatioiden riski sydämen angiografiassa on 1-2 %. Röntgenhoitaja kuuluu angiografiatutkimuksia suorittavaan tiimiin, jossa hoidon turvallisuudesta ja laadusta ovat vastuussa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät ammattihenkilöt. Angiografiatutkimuksiin osallistuvan henkilökunnan on osattava toimenpiteen suorittamisen lisäksi myös mahdollisten komplikaatioiden hoito, jolloin potilaan tarkkailun ja hoidon osaaminen on tärkeää myös röntgenhoitajalle. Potilasta tarkkaillaan ABCDE-protokollan mukaisesti. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun ammattikorkeakoulun Sydämen asialla-projekti. Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa laadukas opas potilaan tarkkailusta koronaariangiografiassa, joka tulee röntgenhoitajaopiskelijoiden käyttöön parantaen opiskelijoiden osaamista potilaan tarkkailussa, koska aiemmin ei ole ollut materiaalia potilaan tarkkailusta koronaariangiografiassa. Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että röntgenhoitajaopiskelijat ovat osaavampia kuin aiemmin potilaan tarkkailussa koronaariangiografiatutkimuksissa. Pitkän aikavälin kehitystavoitteena oli, että opiskelijoiden osaamisen kautta potilasturvallisuus parantuu sekä harjoittelussa että myöhemmin työelämässä. Oppaan avulla saadaan yhtenäisiä käytäntöjä röntgenhoitajaopiskelijoille potilaan tarkkailuun koronaariangiografiassa ja hoitotyö on näyttöön perustuvaa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Projektissa tiedon hankintaan sisältyi tiedon ajankohtaisuuden sekä oikeellisuuden varmistamista, jonka vuoksi tieto hankittiin kotimaisista ja ulkomaisista tieteellisistä lähteistä. Opas toteutettiin PowerPoint- ja pdf-muodoissa, jotta sen päivittäminen jatkossa onnistuu ja jakaminen opiskelijoille on helppoa. Valmis opas koekäytettiin kohderyhmällä ja saadun palautteen avulla opasta korjattiin vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita. Koekäytön perusteella oppaan sisältö, kieli ja ulkoasu olivat kohderyhmän mielestä hyviä ja opas täytti sille asetetut tavoitteet. 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että opas edisti röntgenhoitajaopiskelijoiden osaamista potilaan tarkkailussa koronaariangiografiassa.Almost 24 000 Coronary angiography studies were made in Finland before year 2010. There is 1-2% risk of major complications in coronary angiography. Radiographer is a member of an angiography team. All team members are responsible for the safety and quality of the treatment. In addition to performing the procedure, staff involved in angiography studies must also be aware of possible complications. That’s why knowledge of patient observation and treatment is also important for radiographers. ABCDE approach is used for patient monitoring. The thesis is part of “Sydämen asialla”–project. Aim was to prepare a high quality guide about observation of the patient in coronary angiography. Guide can be used by radiotherapy students. Thesis was made to improve student's skills in patient observation. There was no previous material about patient observation in coronary angiography. Goal was to improve patient safety and to unify patient observation protocols. Several national and international sources were reviewed to ensure correct information. Guide of patient observation in coronary angiography was made both powerpoint and pdf formats to make sure it can be updated easily and also be sent to students. Guide was evaluated by radiography and nurse students. Outcome was that guide fulfilled it’s objectives of contents, grammatic and appearance. 80 % of students thought guide improved their knowledge of patient monitoring in coronary angiography

Topics: Koronaariangiografia, angiografiatutkimus, potilaan tarkkailu, ABCDE-protokolla, potilasturvallisuus, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön tutkinto-ohjelma
Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/149654
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.