Article thumbnail

Miten Mifid II -lainsäädännön tuomat muutokset näkyvät sijoitusneuvonnan asiakaskohtaamisissa?

By Karoliina Taumala

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten MiFID II -direktiivin eli Rahoitusvälineiden markkinat-direktiivin tuomat muutokset näkyvät pankkien ei-ammattimaiselle asiakkaalle annetussa sijoitusneuvonnassa. MiFID II -direktiivi on EU-tasolta tullut sääntely, jonka tavoitteena on lisätä sijoittajan suojaa sekä lisätä avoimuutta markkinoilla. Erityisesti sääntely on tuonut muutoksia sijoituspalveluyrityksille sijoitustuotteiden tuotehallintaan, kannustimien käyttöön sekä selonotto- ja tiedonantovelvollisuuteen. Tutkimus suoritettiin empiirisenä tutkimuksena havainnointia tutkimusmenetelmänä käyttäen. Tutkimuksessa havainnoitiin sijoituksista tietämättömän asiakkaan asiointia kolmessa eri pankissa, joista hän pyysi samanlaisilla taustatiedoilla sijoitusehdotusta. Työn tavoitteena oli havainnoida, mitä MiFID II -sääntelyn tuomia asioita oli havainnoitavissa tapaamisten aikana. Erityisesti tarkastelun alla oli tiedonantovelvollisuus ja selonottovelvollisuus. Työn teoriaosuudessa on käyty läpi rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden toimintaa sekä suomalaisten sijoittamista. Työssä käsitellään myös yleisimmät rahoitusvälineet, sijoitusneuvonta sekä MiFID II -direktiivin keskeisimmät osiot. Tutkimuksen tuloksista selviää, että MiFID II -direktiivi on tuonut selkeitä muutoksia yksittäisten sijoitusneuvojien tapaan kohdata asiakas. Selkeästi tiedonantovelvollisuus ja selonottovelvollisuus toteutuivat sijoitusneuvonnassa parhaiten. Tutkimuksessa selvisi myös useita MiFID II:n sääntelemiä asioita, joita ei tutkituissa tapaamisissa tullut esille. Tällaisia olivat esi-merkiksi asiakasluokittelu, ei-riippumattoman sijoitusneuvonnan esilletuonti ja sijoitusneuvojan pätevyyden selviäminen. Tutkimuksen perusteella ei voida tehdä yleisiä johtopäätöksiä direktiivin noudattamisesta pankeissa, sillä tutkimus perustui ainoastaan kolmen tapaamisen havaintoihin

Topics: MiFID II, sijoitusneuvonta, sijoittaminen, sääntely, rahoitusmarkkinat, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalous
Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/149989
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.