Article thumbnail
Location of Repository

Naisten kokemuksia munasolupunktioon liittyvästä lääkehoidosta ja ohjauksesta 

By Anna Korvala-Keskitalo and Jutta Mäki

Abstract

Tahattomasta lapsettomuudesta kärsii noin 15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista ihmisistä. Lapsettomuudesta puhutaan, kun raskaus ei ole alkanut vuoden säännöllisen sukupuolielämän jälkeen. Hedelmöityshoitojen myötä lapsettomuuteen on saatavilla apua, sillä nykyisillä lapsettomuushoidoilla tulokset ovat hyviä ja jopa 80 prosenttia pareista saa lapsen, jos kaikkia tarjolla olevia hoitomuotoja käytetään. Nykyisin noin 4 prosenttia Suomessa syntyneistä lapsista on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen avulla. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata munasolupunktion kokeneiden naisten kokemuksia saamastaan lääkehoidosta ja sen toteutumisesta. Työ toteutettiin yhdessä Väestöliiton Oulun klinikan kanssa. Tietoa naisten kokemuksista kerättiin kyselylomakkeiden avulla Väestöliiton Oulun klinikan vastaanotolla. Tavoitteena oli kerätä tietoa, jota voitaisiin suoraan hyödyntää munasolupunkiton lääkehoidon kehittämisessä sekä potilaan ohjauksessa. Tutkimustuloksina selvisi, että suurin osa vastaajista koki munasolupunktion positiivisena toimenpiteenä ja kivunlievityksen tehokkaana. Potilaiden saama ohjaus oli laadukasta ja kattavaa. Kukaan vastaajista ei kokenut jääneensä vaille kunnollista ohjausta. Jatkotutkimusehdotukseksi muodostui tutkimus puolisoiden huomioimisesta hedelmöityshoitojen ohjauksessa. Hedelmöityshoitoja annetaan edelleen enimmäkseen pariskunnille, joten ohjaus tulisi siis aina kohdentaa pariskunnan molemmille osapuolille yhtä kattavasti.Involuntary infertility affects about 15 percent of people in fertile age. Infertility occurs when pregnancy has not started in a year's time after starting a regular sex life. Infertility treatments give aid to infertility, as recent treatments show very good results: even up to 80 percent of pairs have a child, if all available treatments are used. Nowadays about 4 percent of children born in Finland have been initiated by infertility treatments. The purpose of our thesis was to show experiences about medical treatment and care of the women that have gone through ovarian puncture. The thesis was made in collaboration with Väestöliitto Oulu clinic. Data in women's experiences was collected by a questionnare in Väestöliitto Oulu clinic's reception. The purpose was to collect data that could be used to improve medical care and quidance during ovarian puncture. The results show that major part of respondents experienced ovarian puncture as a positive treatment and pain treatment effective. The quidance patients received was of good quality and sufficient. None of the respondents felt to have not received proper quidance. For further research we suggest a research in considering partners in quidance in infertility treatments. Because infertility treatments still involve mainly couples, the quidance should be targeted on both partners equally

Topics: lapsettomuus, munasolupunktio, naisen lapsettomuus, miehen lapsettomuus lääkehoito, Kätilö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön tutkinto-ohjelma
Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/148849
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.