Article thumbnail
Location of Repository

Det islamiska bank- och finansväsendet : etisk och räntefri finansiering

By Marjaana Kankkunen Olesen

Abstract

Den moderna islamiska ekonomin fick sin start på 1960-talet. De stora oljeinkomsterna och den ökade välfärden i mellanöstern ledde till att ett behov av shariakompatibla banktjänster växte fram. Det islamiska bank-och finansväsendet har haft kraftig tillväxt och spridit sig till alla världsdelar. Trots detta är den fortfarande rätt okänd för de flesta. Arbetet är en litteraturstudie och syftet var att ge läsaren en inblick i och en förståelse för vad islamiskt bankväsende handlar om. Islamiskt bankväsende baseras på islamiska principer och det etiska synsättet finns konsekvent med i alla transaktioner. Arbetet går igenom grundprinciperna i islam och hur islam påverkat det ekonomiska tänkandet. Ränteförbudet är en central del och har lett till att räntefria finansieringsinstrument kommit till. De viktigaste finansiella produkterna såsom mudaraba, musharaka och murabaha förklaras. En jämförelse har gjorts mellan islamiska banker och konventionella banker. Till sist behandlas några västerländska modeller för integrering av islamiska shariakompatibla finansieringsprodukter. Utvecklingsarbetet för nya produkter och tjänster, liksom förbättrande av de redan existerande pågår kontinuerligt. Tiden visar om islamiskt bankväsende bara är en modefluga eller om den blir ett konkurrenskraftigt alternativ för den konventionella banken.Nykyaikainen islamilainen taloustiede sai alkunsa 1960-luvulla. Lähi-idän valtavat öljytulot ja kasvava hyvinvointi johtivat shariayhteensopivien pankkipalvelujen kysynnän kasvuun. Islamilainen pankki- ja rahoitusjärjestelmä on kasvanut voimakkaasti ja levinnyt kaikkiin maanosiin. Siitä huolimatta se on useimmille vielä melko tuntematon käsite. Tämä lopputyö on kirjallisuustutkimus, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys siitä, mistä islamilaisessa rahoitusjärjestelmässä on kyse. Islamilainen rahoitusjärjestelmä perustuu islamin uskoon ja sen eettinen näkökanta heijastuu kaikkiin pankki- ja liiketoimiin. Työ käsittelee islamin perusperiaatteita ja miten islamin uskonto on vaikuttanut taloudelliseen ajatteluun. Korkokielto on keskeinen osa, joka on johtanut korottomien rahoitusvälineiden kehitykseen. Työ käsittelee tärkeimpiä rahoitustuotteita kuten mudaraba, musharaka ja murabaha. Vertailu on tehty islamilaisten- ja perinteisten pankkien välillä. Lopulta on katsottu, miten shariayhteensopivia rahoitustuotteita on integroitu eri länsimaissa. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehitystyö sekä olemassa olevien tuotteiden parannukset ovat meneillään. Aika osoittaa, onko islamilainen rahoitusjärjestelmä vain pelkkä tähdenlento vai tuleeko siitä kilpailukykyinen vaihtoehto perinteiselle pankille.The modern Islamic economy began in the 1960´s. The large oil revenues and increased welfare in the Middle East led to the increasing demand for sharya-compatible banking services. The Islamic banking and financial system has had strong growth and spread to all continents. Nevertheless, it is still quite unknown to most people. The work is a literature study and the purpose of it is to give the reader an insight into and an understanding of what Islamic banking is about. Islamic banking is based on Islamic principles and the ethical approach is consistent in all financial transactions. The work goes through the basic principles of Islam and how Islam has influenced economic thinking. The prohibition of interest is a key part and has led to the development of interest-free financing instruments. The most important financial products such as mudaraba, musharaka and murabaha are explained. A comparison has been made between Islamic banks and conventional banks. Finally, some western models are being considered for the integration of Islamic sharya-compatible financing products. Development work for new products and services, as well as improvement of existing ones, is ongoing. Time will show whether Islamic banking is just a short-term trend or if it becomes a competitive alternative for the conventional ban

Topics: islamisk bankväsende, räntefri finansiering, ränteförbud, shariakompatibilitet, Internationell handel, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Företagsekonomi, Vasa
Publisher: Yrkeshögskolan Novia
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/148034
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.