Article thumbnail
Location of Repository

Yhteistyökumppanuuden mahdollisuudet Kuninkuusraveissa : Case Pilvenmäki 2021

By Salla Pirhonen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa selvää, ovatko Kuninkuusraveissa mukana olleet sponsoriyhteistyökumppanit olleet tyytyväisiä yhteistyökumppanuuspakettiensa sisältöihin. Tavoitteena oli myös selvittää, miten näitä yhteistyökumppanuuspaketteja voitaisiin kehittää tulevai-suudessa, jotta yhteistyökumppanit olisivat tyytyväisempiä. Pilvenmäen raviradalla järjestetään Kuninkuusravit vuonna 2021 ja nyt jo aletaan miettiä yhteistyökumppanuuspaketteja ja niiden sisältöjä. Toimeksiantajana toimii Pilvenmäen ravirata ja Forssan Seudun Hippos ry. Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin neljän eri yrityksen edustajia puhelimitse. Lähteenä oli eräiden Kuninkuusravien yhteistyökumppanuuspaketit, joista selvisi pohja eri kokonaisuuksille. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, olivatko yritykset olleet tyytyväisiä näkyvyyteen Kuninkuusraveissa, mitä he olivat hyötyneet mukana olemises-ta, mikä oli heistä hyvää tapahtumassa ja mitä kehitettävää heidän mielestään olisi. Yritysten edustajat vastasivat mielellään kysymyksiin ja kertoivat hyvin suoraan mielipiteensä. Suurin asia, joka tuli esiin vastauksissa, olivat olosuhteet. Yritykset haluavat tuoda Kuninkuusraveihin omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan, ja haluavat viettää heidän kanssaan aikaa omassa paikassa. Eli tärkeintä yhteistyökumppanuuspakettien kehittämisessä on järjestää varsinkin suurille yhteistyökumppaneille omat tilat, joissa he voivat rauhassa kestitä asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan.The aim of this thesis was to find out whether the sponsoring partners involved in Kuninkuusravit, which is the largest annual harness racing event in Finland, were satisfied with the contents of their partnerships. The aim was also to find out how these partnerships could be developed in the future in order to make the partners more satisfied. Kuninkuusravit in the Pilvenmäki Race Track will be organized in 2021 and now they need to start thinking about partnership packages and their contents. The principal is Pilvenmäki Race Track and Forssan Seudun Hippos ry. The survey was conducted as an interview survey involving representatives of four companies via telephone. The source was a certain Kuninkuusravit partnership packages, which provided a basis for various entities. The interviews were aimed at finding out whether the companies were happy with the visibility of Kuninkuusravit, what they had enjoyed from being involved, what was happening to them and what they would like to develop in their opinion. Business representatives were happy to answer the questions and spoke very directly about their opinions. The biggest thing that came up in the answers was the circumstances. Businesses want to bring their own customers and partners to Kuninkuusravit, and want to spend time with them in their own place. That is, the most important part of the development of partnership packages is to organize, especially for large partners, their own facilities where they can safely endure their customers and partners

Topics: Kuninkuusravit, sponsorointiyhteistyö, raviurheilu, fi=Luonnonvara- ja ympäristöala|sv=Bioekonomi och Miljöbranschen|en=Natural Resources and Environment|, Maaseutuelinkeinot ja hevostalous
Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/146749
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.