Article thumbnail
Location of Repository

eROSSA : eroauttamisen palvelujen kehittäminen Vakka-Suomessa

By Taru Elo

Abstract

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on Suomen hallituksen linjaama kärkihanke, jossa tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojen vahvistamiseksi. Painopiste on nykyisten lapsi- ja perhepalveluiden palvelumuotojen ja toimintojen paremmasta yhteensovittamisesta ja ohjauksen vahvistamisesta hallinto- ja aluerajat ylittävästi. Varsinais-Suomessa Lupa auttaa! -hanke on osa valtakunnallista kehittämistyötä. Matalan kynnyksen palveluita kehitetään maakunnallisesti luomalla toimiva perhekeskustoimintamalli ja yhtenä tavoitteena osana perhekeskusmallin kehittämistä on eroauttamisen palvelujen kehittäminen. Tämän kehittämisprojektin tavoite oli Lupa auttaa! -hankkeen mukaisesti uudenlaisen eroauttamisen mallin luominen yhdessä eroauttajien verkoston kanssa. Kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää eropalveluiden tuottajat ja eropalveluiden nykytilanne Vakka-Suomessa. Kehittämisprojektissa koottiin eroauttajien verkosto ja kehitettiin yhdessä eroauttamisen malli. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa sisältöä Vakka-Suomen kuntien nettisivuille eroauttamisen palveluista. Malli luotiin tukemaan ammattilaisia eroperheiden palveluohjauksessa sekä tukemaan perheitä erotilanteissa ja helpottamaan tarvittavan avun löytymistä. Eroauttamisen verkostoon osallistui 11 ammattilaista Vakka-Suomen kunnista ja muista alueen toimijoista. Aineistoa eroauttamisen mallin pohjaksi kerättiin kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Menetelmiksi valikoitui fokusryhmähaastattelu ja workshop –työskentely. Näitä menetelmiä hyödyntäen saatiin tuotua eri alojen ammattilaisten osaamista yhteen. Aineiston ja kirjallisuuden perusteella luotiin eroauttamisen malli. Malli arvioitiin yhdessä verkoston ja erikseen kootun asiakasraadin avulla. Malli julkaistiin kaikkien Vakka-Suomen kuntien nettisivuilla. Ammattilaiset pitivät verkoston kokoontumisia erittäin hyödyllisinä ja raportoivat konsultaatioiden ja ohjauskäytäntöjen heidän välillään lisääntyneen. Malli otettiin positiivisesti vastaan palveluohjauksen välineenä eri toimipaikoissa.Children and Family Services Change Program (LAPE) is one of the Finnish government's spearhead projects. The aim of this project is to recreate the services in a child and family oriented manner in order to enhance the wellbeing and assets of children, youth and families at the same time focusing on the best interest of the child. The emphasis is on improving the current services by strengthening coordination and guidance over administrative and regional boundaries. Lupa auttaa! -project is a part of the LAPE work in Southwestern Finland. Low-threshold services are developed on regional level by creating a model for active family centre, including divorce support services. The aim of the eROSSA -project was to create a novel divorce help model in cooperation with the existing network of divorce support help providers. The purpose of the project was to map the providers and the current status of the divorce services provided in Vakka-Suomi. During the project the network of providers was charted and a divorce help model was created. A web page was created for the municipalities in Vakka-Suomi with information about divorce help services. Furthermore, a new model was created for professionals for guiding divorce families the services needed, as well as for supporting these families in finding appropriate help and support in case of divorce. The network of divorce help providers consisted from a total of 11 professionals from the Vakka-Suomi. Focus group interview and workshop were chosen as the study methods for gathering material for the model. The selected methods facilitated gathering of knowledge from professionals from different fields. The model of divorce help was created based on the collected material and literature. The model was evaluated with the network of professionals and separately with a client council. The divorce help model was published in the home pages of all the municipalities of Vakka-Suomi. The professionals valued the network gatherings and reported on improved consultation and guidance practices between different actors. The model assessed as a useful tool for guidance. Divorce support

Topics: eroauttaminen, avioero, parisuhde, eroauttamisen malli, Terveyden edistäminen, fi=Sosiaali- ja terveysalan johtaminen|sv=Ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen|en=Management of Health and Welfare|, Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/146217
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.