Article thumbnail
Location of Repository

Liiketoimintasuunnitelma: Yritys X

By Annie Mänty

Abstract

Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda vuoden 2016 lopussa perustetulle osakeyhtiölle liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma laadittiin yhteistyössä yrityksen perustajien kanssa, joista toinen on myös opinnäytetyön kirjoittaja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda liiketoimintasuunnitelma, joka tukee yrityksen toimintaa sen eri vaiheissa ja antaa suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Yrityksellä ei ole aiemmin ollut toimivaa tai ajantasaista liiketoimintasuunnitelmaa käytössään. Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida ja kartoittaa yrityksen kannattavuutta, kilpailijoita, markkina-asemaa ja mahdollisia uusia tuotteita. Tässä opinnäytetyössä keskeisenä ongelmana oli paikkaansa pitävän liiketoimintasuunnitelman puuttuminen. Opinnäytetyössä tutkittiin, millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma, mitä se sisältää ja miten se kootaan, sekä miten kannattavuutta ja muita yrityksen osa-alueita mitataan ja arvioidaan. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ sisältäen teoriaosuuden ja konkreettisen tuotoksen. Teoriaosuus keskittyy kuvaamaan liiketoimintasuunnitelman tarkoitusta. Lisäksi teoriaosuudessa avataan tarkemmin liiketoimintasuunnitelman rakenne ja selitetään miten liiketoimintasuunnitelma tulisi rakentaa ja mitä seikkoja eri otsikoiden pitäisi tuoda esille. Teoriaosuus koottiin alan kirjallisuuden ja internetin yrittäjyyttä käsittelevien sivustojen avulla. Varsinainen liiketoimintasuunnitelma on tämän työn liitteenä ja sisältää luottamuksellista tietoa, jota ei julkaista. Opinnäytetyön tuloksena saatiin toimiva ja selkeä liiketoimintasuunnitelma, jota yritys voi käyttää liiketoiminnan ja päätöksenteon tukena. Liiketoimintasuunnitelma on jatkossa yrityksen käytettävissä, ja sitä on tarkoitus muokata ja päivittää säännöllisesti. Tekijän mielestä opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite saavutettiin, sillä puuttuva liiketoimintasuunnitelma luotiin ja esille tuli seikkoja joiden pohjalta yrityksen toimintaa voidaan kehittää edelleen. Liiketoimintasuunnitelma tuo myös selkeästi esille ja selittää sen toimintaan liittyvät osat, joita on aiemmin ollut hankala jäsentää järkeväksi kokonaisuudeksi.The subject of this thesis was to create a business plan for a limited company established at the end of the year 2016. The business plan was done in cooperation with the founders of the company. One of the founders of the company is also the author of this thesis. The purpose of this thesis was to create a business plan that would support the company’s operations at its various stages and also give guidelines for business development and decision-making. The company has not had a working or up-to-date business plan at its use before. The purpose of the thesis was to evaluate and map the company’s profitability, its competitors, its market position and possible new products. The main problem to be solved with this thesis was the absence of a proper business plan. This thesis studied what is a good business plan, what it contains and how it is pieced together. Another part to inspect was how profitability and other business areas are measured and assessed. This thesis is a project based study that contains the theoretical part and the actual outcome, which in this case is the business plan. The theoretical part focuses on describing the purpose of a business plan, its structure, and how a business plan should be built and what aspects different headings should highlight. The theoretical part was compiled with literature in the field of starting a business and Internet websites focusing on entrepreneurship. The actual business plan is an appendix of this thesis and it contains confidential information. Therefore, the business plan will not be published. The outcome of the thesis is a well-functioning and clear business plan that the company can use to support its operation and decision-making. The business plan will be available to the company in the future and it will be modified and updated on a regular basis. The author of the thesis thinks that the purpose and the goal were achieved because the business plan was completed and it provided issues that should lead to further development in the company. The business plan also clearly shows and explains different parts of the company’s operations that have previously been difficult to assemble as a logical entity

Topics: liiketoimintasuunnitelma, liikeidea, verhoilu, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/144504
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.