Article thumbnail

Uroterapia lasten toiminnallisen kastelun ja ummetuksen hoidossa

By Katariina Lönn and Roosa Sundström

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata uroterapian menetelmiä lasten toiminnallisen kastelun ja ummetuksen hoidossa. Uroterapia on käsitteenä laaja ja ulottuu monelle eri hoitotyön kentille. Keskitymme työssämme standardin uroterapian menetelmiin. Tavoitteena on tuoda tutkittua tietoa hoitotyön ammattilaisten ja perheiden saataville sekä lisätä tietoisuutta uroterapiasta. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii esh, Ttm, TtT -opiskelija ja uroterapeutti Anneli Saarikoski lastenklinikalta. Opinnäytetyö on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmiä mukaillen. Tutkimustulokset on analysoitu teemoittelun avulla. Tutkimusaineisto on haettu kansainvälisistä tietokannoista PubMed ja ProQuest Central vuosilta 2005 -2017. Analysoitavaksi valittiin kaksitoista englanninkielistä tutkimusta, alkuperäistutkimuksia sekä review-tutkimuksia. Suomenkielistä tutkimusmateriaalia ei ole saatavilla. Kastelun ajatellaan usein olevan psyykkinen vaiva. Näin ei kuitenkaan ole, mutta kastelu voi altistaa psyykkisille ja sosiaalisille ongelmille. Ummetus on hyvin yleistä kastelusta kärsivillä potilailla, joten ummetuksen hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opinnäytetyössä käsitellään kasteluun ja ummetukseen vaikuttavia tekijöitä ja oireita sekä uroterapiaa niiden hoitona. Keskeisimmät tulokset liittyvät perheiden ohjaamiseen ja tiedonantoon. Ohjaamiseen kuuluu arkirutiinien ja elintapojen läpikäyminen sekä niiden muokkaaminen oireiden helpottamiseksi. Tulosten perusteella kasteluun ja ummetukseen vaikuttavat tekijät ovat monisyisiä ja ne tulisi kaikki huomioida ohjausta annettaessa. Jatkossa olisi tarpeellista tutkia lisää uroterapian menetelmien tehokkuutta ja ohjauksen toteutumista perusterveydenhuollossa Suomessa sekä perheiden että terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta.The aim of this thesis was to describe the methods of urotherapy in children’s functional enuresis and constipation treatment. Urotherapy is a wide concept and it spreads out into many areas of nursing. The focus of this thesis is on standard urotherapy methods. The objective of this thesis is to spread knowledge among nursing professionals and patient families by compiling research data. The thesis was carried out in cooperation with a Clinical Nurse Specialist, Master of Health Science, a student doctor of health science and urotherapist Anneli Saarikoski from Lastenklinikka. The thesis was carried out as a descriptive literature review. The results of this thesis were analyzed by theme. Research material was searched from international databases PubMed, ProQuest Central between 2005-2017. Twelve English studies were chosen for analysis. Among the twelve were original and review studies. Proper Finnish study material was not available, so English material was used. Enuresis is often considered as a psychological issue, but it is not. However it can expose to psychological and social problems. Constipation is very common among enuresis patients, so constipation treatment has to be noted and managed. The thesis discussed common factors and symptoms behind enuresis and constipation alongside urotherapy as treatment. The most important results have to do with patient family education and guidance. Daily routine and lifestyle reviews and modifications are included to help alleviate symptoms. Based on the results, the factors of enuresis and constipation are complex and they should all be noted in family education. Urotherapy method efficiency and guidance management in primary health care needs to be further studied in Finland, both in the family and health care professional setting

Topics: uroterapia, kastelu, toiminnallinen kastelu, ummetus, lasten kasteluongelmat, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/140374
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.