Article thumbnail

Yhteisön punainen lanka : Rural Youth Europe:n strategiatyö yhteistä ajattelua kehittämässä

By Jenni Heinonen

Abstract

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa tutkin järjestön strategiatyöhön sopivia menetelmiä ja toimintatapoja. Lisäksi tutkin strategiatyön vaikutuksia ja sitä, miten dialogisen strategiatyön avulla voidaan kehittää yhdessä ajattelua ja tiimityötä. Tarkastelen, miten strategiatyö ja dialogisuus tukevat ja haastavat toisiaan ja millaisia järjestön kehittämisen dynamiikkaa ohjaavia voimia prosessi nostaa esille. Tutkimustyön tilaaja ja tutkimuksen kohteena oleva organisaatio on Rural Youth Europe, joka on nuorten vapaaehtoisten johtama eurooppalaisten nuorisojärjestöjen sateenvarjojärjestö. Kehittämistyön lähtökohtana oli Rural Youth Europen tarve strategialle. Muutokset toimintaympäristössä ja jäsenjärjestöissä haastavat järjestöä johtavaa tiimiä ja vaativat yhdessä ajattelemisen ja jaetun johtajuuden kehittämistä. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, jonka avulla pyrin kehittämään tiimimme ja järjestömme toimintaa. Opinnäytetyössä kuvaan, miten Rural Youth Europe aloitti strategiatyön ja laati itselleen sopivan strategiatyön mallin. Tavoitteenamme oli luoda juuri RYEuropen tarpeisiin ja toimintatapoihin sopiva strategiatyön malli. Hyvä strategiatyö edellyttää osallisuutta ja moniäänisyyttä. Sovelsimme strategiatyössä dialogisen valmentajuuden mallia, jonka kautta pyrimme kehittämään tiimimme yhdessä ajattelua avoimempaan ja reflektiivisempään suuntaan. Dialogisuus on yhdessä ajattelua, jonka kehittäminen kasvattaa tiimin kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia. Tutkimus avaa näkökulmia strategiatyössä vaikuttaviin voimiin ja antaa välineitä niiden kohtaamiseen. Lisäksi se kuvaa kokemuksiamme tiimityön ja jaetun johtajuuden kehittämisestä. Strategiatyö vie järjestöä johtavan tiimin normaalia tiimityötä syvempiin vesiin; se tuo pintaan henkilökohtaisia arvoja ja motivaatioita ja tekee yhteisön moninaisuutta näkyväksi. Tämä tuo lisäarvoa strategiatyölle ja tukee hyvän strategian kehittämisessä. Samaan aikaan moninaisuus asettaa haasteita järjestön yhteisen suunnan löytämiselle. Sekä dialogisuus että moninaisuus vaativat kasvua sekä tiiminä että henkilökohtaisella tasolla. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää järjestöjen strategiatyön suunnittelussa. Tuloksia voidaan myös käyttää tiimityön ja yhteisen ajattelun kehittämiseen ja tiimin moninaisuuden hyödyntämiseen. Maailma on yhä monimutkaisempi, ja kärjistyneiden mielipiteiden sijaan tarvitaan dialogisia taitoja ja esimerkkejä hyvästä dialogista. Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on toimia ihmisyyttä ja moninaisuutta puolustavana äänenä muuttuvassa maailmassa, luoda rakentavaa dialogia ja samalla toimia esimerkkinä siitä, miten rakennetaan dialogia tukevia toimintatapoja.This Master's Thesis is a research development project where I examine methods suitable for NGO strategy work. Moreover, the research is about the effects of strategic process and how dialogue during the review process can support developing team work and shared thinking. I examine how strategic thinking and dialogue support and challenge each other and what kind of dynamic forces surface during the process, and how these forces take the strategic process forward. The study was commissioned by Rural Youth Europe (RYEurope) and the research is about RYEurope's development work. Rural Youth Europe is an umbrella organisation of European rural youth organisations and it is lead by a board of young volunteers. The starting point for this research was RYEurope’s need for a strategy resulting from changes in the operational environment and a challenge from member organisations for developing shared thinking and shared leadership. Action research was used as the method for the development work and the aim was to use this to develop the team and organisation in the process. In this thesis I describe how RYEurope started it’s strategic review and created a strategic work model suitable for the organisation. The goal was to create a model that answered to the needs of RYEurope and suited the way the organisation functions. Participation and diversity are preconditions for good strategic process. A coaching approach to dialogue was applied and the aim was to develop the team's shared thinking towards a more open and reflective direction. Dialogue supports shared thinking and developing dialogue strengthens a team's ability for complex problem solving. This research opens new perspectives to the dynamic forces that steer strategic process and identifies tools to benefit from these forces. Furthermore, the thesis describes the experience of developing shared leadership and teamwork. The research concluded that strategic review process takes a team leading an NGO into deeper waters that normal teamwork; it brings personal values and motivations to surface and makes the diversity in the team visible. This gives value to the strategic work and supports development of a good strategy. At the same time, diversity makes finding a common direction for the organisation even more challenging. Both dialogue and diversity demand growth as a team and on a personal level. The outcomes of this research development process are useful for NGO teams planning strategic work. They can also be applied to developing any organisation's team work to develop better shared thinking and ability to make the most of team diversity. The world is a more complex place than ever before and instead of polarised opinions we need skills for dialogue and examples of good dialogue. The role of European civil society is to defend humanity and diversity in the changing world, create constructive dialogue and at the same time be an example of how to build spaces and policies to support dialogue.This Master's Thesis is a research development project where I examine methods suitable for NGO strategy work. Moreover, the research is about the effects of strategic process and how dialogue during the review process can support developing team work and shared thinking. I examine how strat egic thinking and dialogue support and challenge each other and what kind of dynamic forces surface during the process, and how these forces take the strategic process forward. The study was commissioned by Rural Youth Europe (RYEurope) and the research is about RYEurope's development work. Rural Youth Europe is an umbrella organisation of European rural youth organisations a nd it is lead by a board of young volunteers. The starting point for this research was RYEurope’s need for a strategy resulting from changes in the operational environment and a challenge from member organisationsfor developing shared thinking and shared leadership. Action research was used as the method for the development work and the aim was to use this to develop the team and organisation in the process. In this thesis I describe how RY Europe started it’s strategic review and created a strategic work model suitable for the organisation. The goal was to create a model that answered to the needs of RYEurope and suited the way the organisation functions. Participation and diversity are preconditions for good strategic process. A coaching approach to dialogue was applied and the aim was to develop the team's shared thinking towards a more open and reflective direction. Dialogue supports shared thinking and developing dialogue strengthens a team's ability for complex problem solving. This research opens new perspectives to the dynamic forces that steer strategic process and identifies tools to benefit from these forces. Furthermore, the thesis describes the experience of developing shared leadership and teamwork. The research concluded that strategic review process takes a team leading an NGO into deeper waters that normal teamwork; it brings personal values and motivations to surface and makes the diversity in the team visible. This gives value to the strategic work and supports development of a good strategy. At the same time, diversity makes finding a common direction for the organisation even more challenging. Both dialogue and diversity demand growth as a team and on a personal level. The outcomes of this research development process are useful for NGO teams planning strategic work. They can also be applied to developing any organisation's team work to develop better shared thinking and ability to make the most of team diversity. The world is a more complex place than ever before and instead of polarised opinions we need skills for dialogue and examples of good dialogue. The role of European civil society is to defend humanity and diversity in the changing world, create constructive dialogue and at the same time be an example of how to build spaces and policies to support dialogue

Topics: järjestöt, strategiatyö, strategia, järjestötyö, johtaminen, järjestötyö, strategiatyö, dialogi, moninaisuus, fi=Yhteisöpedagogiikka|sv=Samhällspedagogik|en=Community Education|, Järjestö-ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK)
Publisher: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/139961
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.