Article thumbnail

Varaosalähetysprosessin kehittäminen - Case: Raute Oyj

By Henri Tiukkanen

Abstract

Opinnäytetyön aiheena oli Raute Oyj:n varaosalähetysprosessin kehittä-minen. Tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen varaosalähetysprosessin nykytila ja etsiä kehityskohteita, joita voitaisiin sähköistää. Viitekehyksenä käytettiin toimitusketjun hallintaan ja toimitusketjun kehit-tämiseen liittyvää teoriaa. Teoriaosuuden tarkoituksena oli hahmottaa toimitusketjun toimintaa ja mitä se pitää sisällään. Lähteinä käytettiin suomen- ja englannin kielistä kirjallisuutta sekä elektronisia lähteitä. Työ toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Empiirisen osuuden haas-tattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Haastateltavina oli varaosamyyjä, lähettämöstä vastaava henkilö ja laskutus- ja vientitiimi. Niiden tarkoituk-sena oli selvittää varaosalähetysprosessin kulku myynnistä tavaran lähet-tämiseen. Haastatteluiden tarkoituksena oli myös selvittää mitä kehityskohteita tä-män hetkisestä prosessista löytyy. Esiin tuli kaksi kehityskohtaa, jotka liit-tyivät laskutus- ja vientitiimin työtehtäviin. Ensimmäinen oli pakkatietojen saaminen järjestelmästä suoraan laskulle ja toinen CMR-rahtikirjan tulos-taminen suoraan järjestelmästä. Kehityskohteiden toteuttamismahdollisuuksista haastateltiin yrityksen tietojärjestelmäosaajaa. Haastattelussa saatiin selville, että ko. kehitys-kohdat ovat toteuttamiskelpoisia. Kehityskohteiden korjaaminen sähköis-tämällä tekisi laskutus- ja vientitiimin työstä nopeampaa ja tehokkaampaa.The topic of this thesis was to explore the spare parts supply chain of the case company Raute Corporation. The purpose was to find out how the process of sending the spare parts works and what areas could be devel-oped so they could be done electronically. The theoretical framework of this thesis has been divided into two parts: supply chain management and developing the supply chain. The aim of the theoretical part was to clarify what supply chain is and from what it consists of. The sources that were used in this thesis were from Finnish and English literature. Sources from the Internet were also used in the theoretical chapters. This thesis was done as a qualitative study. The empirical part was carried out as a theme interview. The interviewees were a spare parts seller, a dispatch department officer and an export team. The purpose of these interviews was to find out how the process goes from the sales to delivery. The other goal of the interviews was to seek areas, from the process, that could be developed electronically. The study results show that there are two areas that the export team members are struggling with. The first one concerns getting the packing details, from the system, straight to the invoices. The second one was printing the CMR waybill straight from the system. In addition, based on the interview of the company´s system expert, these two areas can be fur-ther developed and can be improved by creating electronic systems for them. By fixing these two development areas, the tasks would then not only be faster to do but would be done more efficiently

Topics: toimitusketjun hallinta, logistiikka, sähköistäminen, kehittäminen, Raute Oyj, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutus
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/139152
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.