Article thumbnail

Z-sukupolven työntekijöiden sitouttaminen yritykseen : case: Yritys X

By Noora Sinervo

Abstract

Opinnäytetyössä paneuduttiin Z-sukupolveen, joka käsittää 1990-luvulla syntyneet henkilöt. Työn teoriaosuus keskittyy Z-sukupolveen ja sen odotuksiin organisaatiolle sekä johtamiselle. Millainen on Z-sukupolven ajatusmaailma ja arvot sekä, miten he käyttäytyvät työelämässä. Teoreettinen viitekehys rajattiin Z-sukupolveen, johtamiseen ja motivointiin. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Yritys X:n kanssa. Yritys X toimii kansainvälisesti ja on yksi maailman suurimpia vähittäiskaupan huonekalukonserneja. Kartoitus tehtiin Suomen suurimmalle yksikölle, kvalitatiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Tiedonkeruu tapahtui kohdeorganisaation esimiesten teemahaastatteluilla. Teemahaastattelut paneutuivat kohdeorganisaation henkilöstöstrategiaan, sisäiseen viestintään sekä sen esimiesten tapaan johtaa ja motivoida Z-sukupolvea. Teemahaastatteluilla kartoitettiin tekijöitä, jotka edesauttavat Z-sukupolven työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Z-sukupolven työntekijöitä pidetään kohdeorganisaatiossa ahkerina työntekijöinä. Heille on tärkeää työn ja vapaa-ajan tasapaino, jolloin heillä on mahdollisuus toteuttaa omia harrastuksiaan. Z-sukupolven työntekijät arvostavat yrityksen matalaa hierarkiaa ja työpaikan yhteisöllisyyttä. Teemahaastatteluiden aineistosta ilmeni myös, ettei kohdeorganisaation esimiehillä ollut täysin selkeää käsitystä Z-sukupolven toimintatavoista verrattuna aiempien sukupolvien työntekijöihin. Yritys X rekrytoi henkilökuntaa arvopohjaisesti, jonka syystä sukupolvien väliset eroavaisuudet eivät erotu selkeästi. Kohdeorganisaation hierarkia on matala ja johtamismalli moderni. Johtaminen on ihmisläheistä ja kannustavaa, jolla pyritään luomaan tasapainoinen esimies-alaissuhde. Olennaisimmat kehityskohdat nähtiin kohdeorganisaation sisäisen viestinnän parantamisessa, toimintatapojen yhtenäistämisessä sekä työntekijän huomioimisessa yksilöinä.In this thesis we enter into generation Z, which consists of people born in the 1990s. The theory part of the thesis focuses on generation Z and their expectations for organization and its management. What are the thoughts and values of generation Z, and how they behave in working life. The theoretic frame of reference was narrowed down to generation Z, management and motivation. This thesis was carried out in collaboration with corporation X, which is one of the worlds largest international retailers in furniture business. The survey was conducted to the largest unit in Finland, by using the qualitative method. The data was collected by thematic interviews of the superiors in the target organization. The main topics of thematic interviews were HR strategies, internal communications and the superiors methods of managing and motivating their genereation Z employees. Thematic interviews were also used to map key elements, which contribute generation Z workers to commit to the corporation. The young workers of the generation Z are considered to be hard-working employees. They value the balance between work and leisure, which gives them the possibility to spend time with their hobbies. The workers of the generation Z appreciate the low hierarchy model and the community inside the corporation. Thematic interviews also pointed out that the target organization superiors didn't have a clear understanding of the practices that the generation Z use in comparison to the workers of the earlier generations. Corporation X recruits new staff by value basis, which makes the differences between the generations less visible. The hierarchy in the target organization is low and the management model is modern. The managing is people-oriented and encouraging, which aims to build a balanced employer-employee relationship. The main points of improvement were seen inside the target organizations internal communications, in unifying the mode of operations, as well as in paying more attention to workers as individuals

Topics: Z-sukupolvi, johtaminen, sitouttaminen, Palveluliiketoiminnan johtaminen, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalous
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/139230
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.