Article thumbnail

Harjun perhekodin laadun kehittäminen

By Minja Toivakka

Abstract

Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen kehittämistyö ja sen tuotoksena syntyi päivitetty versio Harjun perhekodin laatukäsikirjasta. Harjun perhekoti on ammatillinen perhekoti, joka tarjoaa sijaishuoltoa kuntien huostaanottamille ja sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille. Laatukäsikirja pitää sisällään kuvauksen perhekodin toiminnasta sen toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista, työntekijöistä, ympäristöstä ja sijoitusprosessin kulusta. Laatukäsikirja on konkreettinen työväline työntekijöille arkeen sekä perehdyttämiseen. Laatukäsikirja päivitettiin kehittämistyön pohjalta vastaamaan lakeja ja kriteereitä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perhekodin laadun kehittäminen ja toiminta-ajatuksen selkeyttäminen. Kehittämismenetelmäksi valikoitui ITE-laadunhallinta menetelmä, sen yksinkertaisuuden ja tunnettavuuden vuoksi. ITE-menetelmän avulla kartoitettiin perhekodin kehittämiskohteet. Sen lisäksi kerättiin palautetta asiakkailta eli perhekodissa asuvilta nuorilta. Palautteen keruussa käytettiin learning cafe menetelmää. Kehittämistyön ansiosta itsearvioinnin, vastuusuhteiden ja dokumentoinnin tärkeys huomattiin ja niihin tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän. Kehittämistyön kautta tullut ITE-menetelmä jää osaksi perhekodin laadunhallintaa mikä lisää itsearviointia. Vastuusuhteet sovittiin ja ne kirjattiin uuteen laatukäsikirjaan. Uusi laatukäsikirja selkeyttää laadukasta lastensuojelutyötä Harjun perhekodissa sekä on henkilökunnan tukena heidän toteuttaessaan työtä laatukriteereiden mukaisesti. Lisäksi uuden laatukäsikirjan avulla perhekoti pystyy selventämään toiminta-ajatuksensa sekä todentamaan laadun asiakkaille.The thesis was a developmental research work, and its outcome was an updated version of the quality manual of the Harju Family Home. The Harju Family Home is a professional family home offering foster care for children and teenagers. The quality manual includes descriptions of the family home’s operations, its operational values, and principles as well as the employees, environment and the placement process. The manual is a concrete tool for the daily work and orientation of the employees. The quality manual was updated based on the development work to meet the current legislation and criteria. The purpose of the thesis was to improve quality of the family home and clarify its operational principles. The ITE-quality control method was selected as the development method because it of the wide recognition that it has received and its simplicity of use. The family home’s development targets were surveyed with the ITE-method. In addition, feedback was collected from the clients, in other words, the children and teenagers living in the home. The learning café method was used for collecting the feedback. The development work highlighted the importance of self-evaluation, division of responsibility and documentation, and these areas were selected for future development. The ITEmethod will remain a part of the family home’s quality assurance, which will also improve self-evaluation. Agreements were made concerning the division of responsibilities, and they were recorded in the new quality manual. The new quality manual clarifies the foster care work at the Harju Family Home and supports the employees in meeting the quality criteria in their work. In addition, the new quality manual helps to clarify the operational principles of the home and provide proof of quality to the client

Topics: Lastensuojelu, laatu, sijaishuolto, ammatillinen perhekoti, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/139016
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.