Article thumbnail

Palveluesimiesten vertaismentoroinnin kehittäminen Rinnekoti-Säätiössä

By Janika Mäkelä and Milla Vistiaho

Abstract

Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen aiheena on palveluesimiesten vertaismentoroinnin kehittäminen Rinnekoti-Säätiössä. Kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa Rinnekoti-Säätiön lähijohtamista kehittämällä vertaismentorointia organisaatiossa, yhteiskunnallisten muutosten sekä oman esimieskokemuksen innoittamana. Kehittämishankkeen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää ja tuottaa palvelumuotoilun työmenetelmiä hyödyntäen tietoa vertaismentoroinnin mahdollisuuksista. Toisena tavoitteena on luoda vertaismentorointikonsepti digitaaliselle työskentelyalustalle Rinnekoti-Säätiön palveluesimiesten käyttöön. Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena osallistamalla palveluesimiehiä kehittämiseen. Vapaaehtoisista palveluesimiehistä muodostui kehittämisryhmä ja heille pidettiin kolme työpajaa kevään 2017 aikana. Työpajoissa aineistonkeruu tapahtui ryhmähaastatteluina palvelumuotoilun työmenetelmiä hyödyntäen. Palvelumuotoilun menetelmät olivat: Ideariihi, Learning cafe ja Yhteissuunnittelu. Työpajojen viitekehyksenä toimi ratkaisukeskeisyys esimiestyössä. Kehittämishankkeen tulosten perusteella vertaismentorointia tukemalla ja kehittämällä voidaan lisätä palveluesimiesten työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi vertaismentoroinnin keinoin voidaan lisätä osaamisen ja tiedon jakamista organisaatiossa, sekä vahvistaa käytäntöjen yhteneväisiä linjauksia. Kehittämishanke saavutti asetetut tavoitteet ja hankkeen tuotoksena syntyi vertaismentoroinnin digitaalinen työskentelyalusta. Digitaalisen työskentelyalustan teemoiksi nousivat; uuden esimiehen mentorointi, uuden asumisyksikön käynnistäminen, osaamisen jakaminen sekä vertaismentorointiryhmä. Jatkokehitysehdotuksena ehdotamme digitaalisen työskentelyalustan prototypointia sekä mentorointiohjelman jatkotyöstämistä Rinnekoti-Säätiössä.The subject of the action reseach development project was developing service superiors peer mentoring in Rinnekoti-Säätiö. The aim of the development project was strengthening immediate leadership in Rinnekoti-Säätiö by developing peer mentoring in the organization, inspired by changes in the society and own experiences as a superior. The first aim of the development project was find out and produce information about the opportunities of peer mentoring by utilizing service desing work methods. The second aim was the create a peer mentoring conceptn a digital work platform for the use of service superiors in Rinnekoti-Säätiö. The development project was carried out as an action research by engagin service superiors in the development work. A development group was formed of volunteer service superiors and three workshops were held for them during the spring of 2017. In the workshops data was collected by means of group interviews in which work methods of service desing were utilized. The service desing methods were: Ideariihi (idea barn), Learning café and Yhteissuunnittelu (collective planning). The frame-work of workshop was solution orientation in superior work. Based on the results of development project, service superiors` wellbeing and coping in work can be increased by supporting and developing peer mentoring. In addition, know-how and information sharing can be in-creased and the consistent alignment conventions strengthened in an organisation by mean of peer mentoring. The development project achieved the goals which were set and as a result of the project a digital work platform for peer mentoring was created. As themes of digital work platform arose: mentoring a new superior, starting up a new housing unit, sharing know-how and peer mentoring group. In the future, we will propose developing peer mentoring and digital work platform in Rinnekoti-Säätiö

Topics: mentorointi, vertaismentorointi, lähijohtaminen, digitalisaatio, toimintatutkimus, ratkaisukeskeisyys, fi=Sosiaali- ja terveysalan johtaminen|sv=Ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen|en=Management of Health and Welfare|, Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/138205
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.