Article thumbnail

Työnantajamielikuvan kehittäminen Zeeland Family Oyj:ssä

By Janette Heltimoinen

Abstract

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona markkinointiviestintätoimisto Zeeland Family Oyj:lle. Opinnäytetyön tavoitteina oli tuottaa runsaasti ehdotuksia yrityksen sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan kehittämiseen, sekä kehittää sisäistä työnantajamielikuvaa heti tai lähikuukausien aikana. Tämän lisäksi haluttiin selvittää, kuinka merkittävänä henkilöstö pitää tiettyjä työnantajan tällä hetkellä tarjoamia työsuhde-etuja. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys perustuu ammattikirjallisuuteen, kansainvälisiin tutkimusartikkeleihin, internetjulkaisuihin ja ammattiblogeihin. Viitekehyksessä käsitellään sisäistä ja ulkoista työnantajamielikuvaa, kuten siihen vaikuttamisen keinoja ja työnantajamielikuvan kehittämistä. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisellä tutkimusotteella viiden vaiheen prosessina. Ensin perehdyttiin kolmen kuukauden Happy or Not –henkilöstökyselyihin, joissa oli runsaasti henkilöstöltä tulleita vastauksia ja kehitysehdotuksia. Aineisto analysoitiin teemoittamalla samaan aihepiiriin kuuluvat vastaukset laajempiin kokonaisuuksiin. Seuraavaksi haastateltiin yrityksen toimitusjohtajaa Zeeland Familyn tavoitteleman työnantajamielikuvan selvittämiseksi. Tämän jälkeen benchmarkattiin kymmenen yritystä analysoimalla mm. yritysten urasivuja, yritysten blogeja, mediassa julkaistuja artikkeleita ja haastatteluita tarkoituksena löytää vastauksia esimerkiksi siihen, miten Happy or Not –henkilöstökyselyissä esille tulleita haasteita oltiin ratkaistu benchmarkattavissa yrityksissä. Neljännessä vaiheessa laadittiin 42 kehitysehdotusta, jotka esitettiin Zeeland Familyn johtoryhmälle. Johtoryhmä käsitteli ehdotukset ja valitsi ehdotuksista 12 välittömästi toteuttamiskelpoista ehdotusta. Viidennessä vaiheessa laadittiin internetkysely, jossa lueteltiin johtoryhmän valitsemat 12 ehdotusta, sekä 2 jo olemassa olevaa etua. Näistä ehdotuksista henkilöstöä pyydettiin valitsemaan viisi merkittävimmiksi katsomaansa ehdotusta. Kyselyn vastausprosentti oli 72,5. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että henkilöstö kokee nykyiset edut merkittävimpinä, joiden jälkeen tärkeinä ehdotuksina koettiin koko henkilöstön yhteinen tekeminen, kuten työnantajan järjestämät henkilöstötempaukset, työnantajan kuukausittain tarjoama aamiainen ja palkitsemishylly, josta työkaveri voi hakea pienen palkinnon tietylle tiimiläiselleen hyvin tehdystä työstä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi Zeeland Familyn käyttöön laajasti materiaalia, kehitysehdotuksia ja uusia ideoita sekä sisäisen että ulkoisen työnantajamielikuvan kehittämiseen. Henkilöstön merkittäviksi nostamat ehdotukset toteutetaan yrityksessä heti tai lähikuukausina

Topics: Markkinointi, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/137395
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.