Article thumbnail

Seksistä sekaisin -rata : Seksuaalikasvatusta Kiuruveden 8.-luokkalaisille nuorille

By Kirsi Pikkarainen and Mira Lehtikangas

Abstract

Opinnäytetyössä kehitettiin Kiuruveden nuorisopalveluiden seksuaalikasvatuksen toimintamallia niin, että se vastaa aikaisemmin kehittyvien nuorten tarpeisiin paremmin kuin aikaisempi toimintamalli. Seksuaalikasvatusradan välillisenä tavoitteena oli lisätä vastuullisuutta ja huolenpitoa seksuaalikäyttäytymisessä ja sen myötä ennaltaehkäistä nuorten sukupuolitautien leviämistä ja vähentää teiniraskauksia. Radan avulla nuoria ohjattiin turvalliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Rata kohdennettiin 8.-luokkalaisille nuorille. Nuorten tarpeita selvitettiin alkukartoituskyselyn sekä teorian avulla. Lisäksi tavoitteena oli saada radasta nykyaikainen ja toimiva kokonaisuus. Radasta tehtiin nuoria kiinnostava, osallistava ja monipuolinen. Seksuaalisuus nähdään koko elämän mittaisena prosessina, joka tarkoittaa sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin rakentumista ja ymmärtämistä. Seksuaalisuuden perustana on käsitys ihmisyydestä ja arvoista. Seksuaalikasvatus tukee vastuullista seksuaalisuuden toteutumista sekä edistää kunnioittavien, avoimien asenteiden ja arvojen kehittymistä. Kasvatuksessa täytyy ottaa huomioon ikä, kehitystaso, käsityskyky, kulttuuri, sosiaaliset tekijät, sukupuoli ja elämän realiteetit. Seksuaalioikeudet toimivat opinnäytetyön lähtökohtana ja seksuaalukasvatusradalla käsiteltävät asiat on suunniteltu niiden perusteella. Rataa testattiin 9.-luokkalaisilla 26.–27.9.2017 Kiuruveden nuorisotalon tiloissa. Se koottiin viiteen eri tilaan, jotka nuoret kiersivät 5–7 hengen ryhmissä. Huoneiden aiheet olivat ihastuminen ja seurustelu, ehkäisymenetelmät, ensimmäinen kerta, sukupuolitaudit ja sosiaalinen media. Radan lopussa nuorten tietämystä testattiin visailulla, ja he antoivat samalla palautetta kokemuksesta. Palautekyselystä saatiin 53 vastausta, joista voidaan todeta radan olleen hyödyllinen, positiivinen ja miellyttävä. Opinnäytetyö lisäsi nuorten tietoja, taitoja sekä tuki heitä kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehityksessä. Toimek-siantaja sai opinnäytetyöstä toimintamallin, jota se aikoo hyödyntää myös tulevaisuudessa seksuaalikasvatuksessa. Toimintamallia käytetään itse sekä tarjoamalla sitä muille paikkakunnille. Rataa voi kehittää 9.-luokkalaisille tarjottavalla elämänhallintaan ja perheen perustamiseen liittyvällä valistuksella. Valistukseen voisi sisältyä myös ammatinvalinta ja jatko-opiskelu.The aim of the thesis was to develop a model of sexual education for Kiuruvesi Youth Services so that it is meets the needs of adolescent better than the previous model. The indirect aim of the sexual education course was to increase responsibility and care for one’s sexual behavior and prevent the spread of sex diseases and reduce teen pregnancies. This course will guided young to safe sexual behavior. The course was targeted at 8th grade adolescents. The needs of the adolescents were analyzed by means of an initial survey questionnaire and theory. An additional aim was to make a modern and functional course. The course was made to be interesting, participative and versatile to the young. Sexuality is a lifelong process which means developing and understanding sexuality and sexual identity. It is based on an understanding of humanity and values. Sexual education supports the responsibility and promotes the development of open attitudes and values. It has to consider age, stage in development, perception, culture, social factors, gender and life realities. Sexual rights worked as a starting point for the thesis and the issues that are being dealt with on the sexual education course are planned based on them. The course was tested with 9th graders on 26–27 September 2017 at Kiuruvesi youth center. It was set up in five different rooms which young went through in groups of 5 to 7 people. The themes of the rooms were infatuation and dating, methods of contraception, the first time, sex diseases and social media. At the end of the course the knowledge of young was tested with a quiz and at the same time they gave feedback of the experience. 53 responses were received to the feedback inquiry which indicates that the course was useful, positive and pleasant. The course increased young’s knowledge and skills and supported them in their holistic growth and development. The client organization received a model which they plan to use in the future for sexual education as well as offer it to other places. The course could also be developed for 9th graders in order to offer guidance in life management and family planning. Their course could also include vocational guidance and post-graduate studies

Topics: seksuaalikasvatus, seksuaalisuus, itsetunto, murrosikä, seksuaalioikeudet, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/137059
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.