Article thumbnail

Faskialle suositeltava venyttelytekniikka : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

By Milla Moisio and Meiju Jauhiainen

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla kysymykseen, mikä on faskialle suositeltava venyttelytekniikka. Faskia on verkostoitunutta sidekudosta, joka ympäröi ja yhdistää kaikki lihakset ja jokaisen elimen kehossa. Opinnäytetyön tarkoitus oli tarjota toimeksiantajalle aiheeseen liittyvää luotettavaa tietoa ja dokumentoida se yhdeksi tiedostoksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut ProFTraining Finland Oy. Aineisto rajattiin vuosiin 2012-2017. Aineistoa kerättiin seuraavista tietokannoista: ScienceDirect (Elsevier), EBSCO Academic search elite, ResearchGate ja PubMed. Kirjallisuuskatsauksen analysoitava aineisto koostui neljästä alkuperäistutkimuksesta. Yksi oli kirjallisuuskatsaus, kaksi oli satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja yksi satunnaistamaton kontrolloitu tutkimus. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää hyödyntäen. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että faskian ja eri venyttelytekniikoiden suhteesta on tehty vain vähän tutkimuksia. Perustuen tutkittuun tietoon, hitaat passiiviset ja dynaamiset venytykset eri kulmissa ovat suositeltavia faskian kannalta.The goal of this thesis, using a descriptive literature review, was to answer what is the recommended stretching technique form for fascia. Fascia, also known as connective tissue, is a tensional network which surrounds and connects all the muscles and every organ in the body. The target was to offer reliable research data about the subject to commissioner and document the data into a single file. Comissioner of this thesis was ProFTraining Finland Oy. During the data collection process, the data search was limited with a timeline ranging from 2012 to 2017 and collected only from the following databases: ScienceDirect (Elsevier), EBSCO Academic Search Elite, ResearchGate and PubMed. The data to be analyzed consisted of four original research articles: one literature review, two randomized controlled studies and one un-randomized controlled trial. Collected data was analyzed by the material based content analysis. According to this literature review, there is only a few studies done regarding the relationship between fascia and different stretching techniques. Based on scientific studies, slow passive and dynamic stretching at different angles and are recommendable from fascia point of view

Topics: faskia, sidekudos, liikkuvuusharjoittelu, venyttely, venyttelytekniikat, staattinen venyttely, dynaaminen venyttely, fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, Fysioterapeuttikoulutus
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/136811
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.